CHUYÊN MỤC


ubnd.jpg


I. Sơ đồ tổ chức
sodo-(6).png

II. Thông tin cá nhân cán bộ lãnh đạo UBND Huyện
1- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên:Tô Văn Chánh
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Chức vụ: Chủ Tịch UBND huyện
- Số điện thoại: 0593.607.489 - 0913.581.679   - Email: chanhtv.krongpa@gialai.gov.vn

 
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Kpă Ngun
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Chức vụ: Phó Chủ Tịch UBND huyện
- Số điện thoại: 0593.607.113 - 0934.912.116               - Email: ngunkpa.krongpa@gialai.gov.vn

 
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Tạ Chí Khanh
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Chức vụ: Phó Chủ Tịch UBND huyện
- Số điện thoại: 0593.607.078 - 0935.116.068                 - Email:khanhtc.krongpa@gialai.gov.vn

 
2- Lãnh đạo các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc UBND huyện
* Văn Phòng HĐND - UBND
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Nguyễn Thế Cường
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND-UBND, kiêm Trưởng phòng Y tế.
- Số điện thoại: 0593.607.678 - 0913.446.517               - Email: cuongnt.krongpa@gialai.gov.vn

 
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Họ và tên: Trần Thị Mỹ Hiên
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND
- Số điện thoại: 02693.607.979                  - Email: hiengialai0783@gmail.com
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Trần Văn Lương
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND
- Số điện thoại: 02693.607.239                  - Email: luongkrongpa@gmail.com
* Phòng Nội vụ
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Lê Văn Hoàng
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Chức vụ: Trưởng Phòng Nội vụ
- Số điện thoại: 0905.247.462
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Ksor Nhật
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Nội vụ
- Số điện thoại:
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Vũ Trung Hải
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Nội vụ
- Số điện thoại:
 
* Phòng Tài Chính - Kế hoạch
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Ksor Tin
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Chức vụ: Trưởng Phòng TC-KH
- Số điện thoại: 0935.620.111
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Phạm Đình Tứ
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng TC-KH
- Số điện thoại:
 
* Phòng Tài nguyên - Môi trường
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Nguyễn Trí Quang
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Chức vụ: Trưởng Phòng TN-MT
- Số điện thoại: 0593.607.898
   
   
* Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Đinh Xuân Duyên
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Chức vụ: Trưởng Phòng NN&PTNT
- Số điện thoại: 0593.607.324
   
* Phòng Văn hóa & Thông tin
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Phùng Anh Kiểm
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Chức vụ: Trưởng Phòng VHTT
- Số điện thoại: 0905.264.688
   
* Phòng Tư pháp
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Chu Sỹ Tuấn
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Chức vụ: Trưởng Phòng Tư pháp
- Số điện thoại: 0593.6017.499
   
* Phòng Giáo dục & Đào tạo
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Nguyễn Văn Vĩnh
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Chức vụ: Trưởng Phòng  GD-ĐT
- Số điện thoại: 0904.455.275
   
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Chu Sỹ Luyn
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng  GD-ĐT
- Số điện thoại:
* Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Nguyễn Văn Hường
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng LĐ-TBXH
- Số điện thoại: 0984.068.128
   
   
   
* Phòng Kinh tế & Hạ tầng
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Nguyễn Thanh Vân
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Chức vụ: Quyền Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng
- Số điện thoại: 02693.607.477
   
* Phòng Dân tộc
   
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Nay Trinh
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng dân tộc
- Số điện thoại:
* Thanh tra huyện
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Trần Quang Hiển
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Chức vụ: Chánh Thanh tra huyện
- Số điện thoại: 0914.149.661
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Kpă Jam
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra huyện
- Số điện thoại: