UBND huyện Krông Pa
    Địa chỉ: Thị trấn Phú Túc - Huyện Krông Pa - Gia Lai
    Điện thoại: 059.3853410
          Fax: 
         1478004004_Mail.png Email: ubndkrongpa@gialai.gov.vn
    Website: krongpa.gialai.gov.vn