CHUYÊN MỤC

Thông báo về việc hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2020

13/05/2020
    Thực hiện Thông báo (khẩn) số 74/TB-VPHU ngày 12/5/2020 của Văn phòng Huyện ủy Krông Pa về việc hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 5 của đồng chí Bí thư Huyện ủy; UBND huyện thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 tháng 5 năm 2020.
 

    UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thông báo cho công dân biết việc hoãn tiếp công dân của UBND huyện.
    Yêu cầu Văn phòng HĐND – UBND huyện đăng tải thông báo trên trang thông tin điện tử của huyện; Trung tâm Văn hóa Thông tin & Thể thao huyện đưa tin về thông báo này để các tổ chức, đơn vị và công dân trên địa bàn huyện biết./. Tải văn bản
 


Skip Navigation Links.