CHUYÊN MỤC

Công tác phòng chống tham nhũng > Lĩnh vực Đất đai - Môi trường > Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khoáng sản trên địa bàn