CHUYÊN MỤC

Công tác phòng chống tham nhũng > Lĩnh vực đầu tư mua sắm công > Báo cáo kết quả thực hiện, kết quả đầu tư

báo cáo về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019