CHUYÊN MỤC

Công khai va kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định 78/2013/ND-CP, ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018

Phê duyệt Danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2018