CHUYÊN MỤC  banner-tai-lieu-ky-hop-(1).png
ban-ner-muc-bao-cao.png
STT Nội dung Tải về
1 Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ mười một HĐND huyện khóa XI 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
2
Báo cáo số 71/BC-HĐND ngày 06/7/2020 của HĐND huyện về Hoạt động củathường trực HĐND và các ban của HĐND 6 tháng đầu năm và phương hướngnhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
3 Báo cáo số 217/BC-UBND ngày 03/7/2020 của UBND huyện về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020  1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
4 Thông báo số 12/TB-MTTQ-BTT ngày 30/6/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện K rông Pa 06 tháng đầu năm 2020 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
5 Báo cáo số 221/BC-UBND ngày 06/7/2020 của UBND huyện về việc báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020. 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
6 Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 06/7/2020 của UBND huyện về việc quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
7 Báo cáo số 219/BC-UBND ngày 03/7/2020 của UBND huyện về việc tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo công tác phòng chống lãng phí chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệmvụ 6 tháng cuối năm 2020 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
8 Báo cáo số 218/BC-UBND ngày 03/7/2020 của UBND huyện về việc tình hình công tác phòng chống tội phạm pháp luật 06 tháng luật 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020.  1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
9 Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pa tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XI 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
10 Báo cáo của Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Krông Pa tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XI 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
11 Báo cáo Kết quả thi hành án 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
12 Thông báo kết quả kỳ họp thứ mười ba, HĐNDtỉnh khóa XI 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
13 Báo cáo về việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của ubnd huyện trình hđnd huyện tại kỳ họp thứ xi 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
14 Báo cáo về việc thẩm tra báo cáo ubnd huyện về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
15 Báo cáo về việc thẩm tra của ban pháp chế tại kỳ hop thứ 11 hđnd huyện khóa xi 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
16 Báo cáo kết quả giải quyết và giải trình các kiến nghị cử tri kỳ họp thứ mười -hdnd huyện khóa xi 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
17 Báo cáo về việc trả lời kiến nghị cử tri kỳ họp thứ 11-hđnd huyện khóa xi 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
18 Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
19 Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri của Bảo hiểm xã hội huyện 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
20 Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri của Trung tâm y tế huyện 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
ban-ner-muc-to-trinh.png
STT Nội dung Tải về
1
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-2020.
1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
2 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó ban kinh tế HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-2020. 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
3 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó ban dân tộc HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-2020. 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
4 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc thôi làm đại biểu HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-2020. 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
5 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
5 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
6 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
7 Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đường bạch đằng thị trấn phú túc huyện krông pa hạng mục nền mặt đường, bó vĩa, đan rãnh và hệ thống thoát nước. 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
8 Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường bạch đằng thị trấn phú túc huyện krông pa hạng mục nền mặt đường, bó vĩa, đan rãnh và hệ thống thoát nước. 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
9 Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà làm việc công an xã krông năng, huyện krông pa. 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
10 Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nhà làm việc công an xã krông năng, huyện krông pa. 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
11 Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà làm việc công an xã uar, huyện krông pa 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
12 Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nhà làm việc công an xã uar, huyện krông pa 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
13 Tờ trình về việc đề nghị cho ý kiến về danh mục đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư tiền sử dụng đất và vốn kết dư ngân sách huyện. 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
14 Dự thảo Nghị quyết về việc cho ý kiến về danh mục đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư tiền sử dụng đất và vốn kết dư ngân sách huyện. 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
15 Tờ trình về việc đề nghị cho ý kiến về danh mục đầu tư công năm 2021 thuộc nguồn vốn tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư. 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
16 Dự thảo Nghị quyết về việc cho ý kiến về danh mục đầu tư công năm 2021 thuộc nguồn vốn tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
17 Tờ trình Đề nghị phê duyệt quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
18 Dự thảo Nghị quyết phê duyệt quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
19 Tờ trình Đề nghị phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2019 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
20 Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2019 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
21 Dự thảo Nghị quyết đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
22 Tờ trình đề nghị bổ sung một số dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của huyện Krông Pa 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.png
23 Dự thảo Nghị quyết bổ sung một số dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của huyện Krông Pa 1024px-Emblem_of_Vietnam-svg.pngSkip Navigation Links.