CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ NĂM 2019
    Ngày 18 tháng 6 năm 2012, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) và ngày 02 tháng 7 năm 2012 Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố Luật này. Luật có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2013.


Default news teaser image
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
    Ngày 20/11/2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13 (sau đây gọi là Luật căn cước công dân). Chủ tích nước ký Lệnh số 17/2014/L-CTN ngày 04/12/2014 công bố Luật căn cước công dân. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.

...

Default news teaser image
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
   Ngày 20 tháng 6 năm 2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật hòa giải ở cơ sở. Ngày 05 tháng 7 năm 2013, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh công bố Luật hòa giải ở cơ sở. Luật có hiệu...

Default news teaser image
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT TỐ CÁO
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT TỐ CÁO
Luật tố cáo được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018. Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 25/6/2018. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

 

Default news teaser image
Tài liệu phổ biến Luật phòng chống tham nhũng năm 2018
Tài liệu phổ biến Luật phòng chống tham nhũng năm 2018

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản: