Tổng cộng có: 4 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: bộ phân chưc năng thuộc UBND cấp xã.
Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã;
- Cơ quan, người trực tiếp thực hiện: bộ phạn chức năng thuộc UBND cấp xã.
Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp công dân thuộc UBND cấp xã.
Công dân đến trụ sở UBND cấp xã.
Xử lý đơn tại cấp xã Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: bộ phận tiếp công dân thuộc UBND cấp xã.
Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo