Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

Thẩm quyền giải quyết Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Trình tự thực hiện a) Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại
- Đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết lần đầu của Chủ tịch UBND cấp xã (theo Điều 17 Luật khiếu nại): Người khiếu nại gửi đơn và các tài liệu liên quan (nếu có) trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho UBND cấp xã.
- Thời gian gửi đơn trực tiếp: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định); sáng từ 07 giờ  đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.
b) Bước 2:  Thụ lý giải quyết
 Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết, Chủ tịch UBND cấp xã thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, thanh tra cấp huyện; trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải có văn bản nêu rõ lý do.
c) Bước 3: Xác minh nội dung khiếu nại
- Sau khi thông báo thụ lý, Chủ tịch UBND cấp xã  giao bộ phận chức năng tiến hành xác minh nội dung khiếu nại.
- Việc xác minh nội dung khiếu nại được thực hiện theo quy định tại Điều 29 Luật Khiếu nại; Mục 2 chương II của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/ 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính và Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP.
d) Bước 4: Tổ chức đối thoại
- Nếu yêu cầu của người đối thoại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại khác nhau, Chủ tịch UBND cấp xã gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại,
- Khi đối thoại, Chủ tịch UBND cấp xã nêu rõ nội dung cần đối thoại; kết quả xác minh nội dung khiếu nại. Người tham gia đối thoại có quyền phát biểu ý kiến, đưa ra những bằng chứng liên quan đến vụ việc khiếu nại và yêu cầu của mình.
Việc đối thoại được lập thành biên bản; biên bản ghi rõ ý kiến của những người tham gia, kết quả đối thoại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tham gia. Trường hợp người tham gia đối thoại không ký, điểm chỉ xác nhận thì phải ghi rõ lý do; biên bản này được lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại. Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.
đ) Bước 5: Ra Quyết định giải quyết khiếu nại
- Sau khi xác minh, đối thoại (nếu cần thiết), bộ phận chức năng được giao xác minh nội dung khiếu nại báo cáo kết quả xác minh cho Chủ tịch UBND cấp xã.
- Chủ tịch UBND cấp xã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả xác minh.Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu được gửi cho người khiếu nại; thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người giải quyết khiếu nại; người có quyền, nghĩa vụ liên quan; cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến và Thanh tra cấp huyện theo thời hạn pháp luật quy định.
Thành phần hồ sơ - Thành phần hồ sơ (Điều 8 Luật Khiếu nại năm 2011, Điều 10, Khoản 1 Điều 12, Thông tư 06/2014/TT-TTCP):
+ Đơn do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.
+ Giấy tờ đại diện (nếu có), ủy quyền (nếu có).
+ Các thông tin, tài liệu, bằng chứng có liên quan (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết - Trường hợp bình thường: 30 ngày; phức tạp: 45 ngày kể từ ngày thụ lý.
- Trường hợp vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn: 45 ngày; phức tạp: 60 ngày kể từ ngày thụ lý.
Lệ phí
Kết quả thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (Điều 31 Luật Khiếu nại 2011).
Cơ quan thực hiện - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: bộ phân chưc năng thuộc UBND cấp xã.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Yêu cầu hoặc điều kiện - Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại;
  - Người khiếu nại phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định tại Điều 12, Điều 16 Luật Khiêu nại;
  - Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn, thời hiệu theo quy định của Luật Khiếu nại;
  - Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;
          - Việc khiếu nại chưa được Tòa án thu lý giải quyết
Căn cứ pháp lý Luật Khiếu nại năm 2011; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: