CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 15 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), phòng Kinh tế và Hạ tầng (huyện). Lĩnh vực công thương
Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trong trường hợp giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), phòng Kinh tế và Hạ tầng (huyện). Lĩnh vực công thương
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh 1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), Phòng Kinh tế và hạ tầng (huyện).
2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), Phòng Kinh tế và Hạ tầng (huyện).
Lĩnh vực công thương
Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh 1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế (Thị xã, thành phố), phòng Kinh tế và Hạ tầng (huyện).
2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), Phòng Kinh tế và Hạ tầng (huyện).
Lĩnh vực công thương
Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm Rượu Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh

Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), phòng Kinh tế và Hạ tầng (huyện).

Lĩnh vực tư pháp
Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm Rượu đối với trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), phòng Kinh tế và Hạ tầng (huyện). Lĩnh vực tư pháp
Thủ tục Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), phòng Kinh tế và Hạ tầng (huyện). Lĩnh vực công thương
Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), phòng Kinh tế và Hạ tầng (huyện).
Lĩnh vực công thương
Thủ tục Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đối với trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh

Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), phòng Kinh tế và Hạ tầng (huyện).

Lĩnh vực tư pháp
Thủ tục Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá trong trường hợp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh phòng Kinh tế và Hạ tầng Lĩnh vực công thương
Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh  Phòng Kinh tế và Hạ tầng  Lĩnh vực công thương
Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh đối với trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế và Hạ tầng Lĩnh vực công thương
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng LPG chai Phòng Kinh tế Hạ tầng Ủy ban nhân dân cấp huyện. Lĩnh vực công thương
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các huyện, thị xã, thành phố
Lĩnh vực kinh doanh khí
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các huyện, thị xã, thành phố
Lĩnh vực kinh doanh khí