CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 3 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
- Người có thấm quyền quyết định: Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân cấp xã; ủy ban nhân dân cấp huyện và Cơ quan công tác dân tộc cẩp tỉnh;
- Cơ quan phối hợp: theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg.
Lĩnh vực dân tộc
Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số -Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
-Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh;
-Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân cấp xã; ủy ban nhân dân cẩp huyện và Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh.
-Cơ quan phối hợp: theo quy định tại điểm b, Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg
Lĩnh vực dân tộc
Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 Phòng Dân tộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Phòng Dân tộc cấp huyện. Lĩnh vực dân tộc