CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 7 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Karaoke Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Văn hóa Thông tin huyện Lĩnh vực văn hóa
Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh phòng Văn hóa Thông tin  Lĩnh vực văn hóa
Công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh 1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.
2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện.
3. Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Hội đồng Thi đua Khen thưởng cấp huyện.
Lĩnh vực văn hóa
Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh 1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.
2.Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện.
3.Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Hội đồng TĐKT cấp huyện.
Lĩnh vực văn hóa
Công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh 1.Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện
2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa - Thông tin.
3. Cơ quan phối hợp (nếu có): UBMTTQVN, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp huyện, UBND cấp xã.
Lĩnh vực văn hóa
đăng ký tổ chức lễ hội Phòng Văn hóa-Thông tin Ủy ban nhân dân cấp huyện. Lĩnh vực văn hóa
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội Phòng Văn hóa-Thông tin Ủy ban nhân dân cấp huyện. Lĩnh vực văn hóa