Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
35/NQ-HĐND 03/08/2017 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2017.
130/BC - UBND 22/05/2017 Báo cáo Thực hiện Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chế độ họp trong hoạt...
494/UBND-KT 19/05/2017 Về việc thẩm định phương án kỹ thuật và dự toán công trình: đo đạc lập bản đồ trích đo hiện trạng vị trí thửa đất phục vụ công...
500/UBND-VX 19/05/2017 Về việc nội dung trình kỳ họp thứ tư  - HĐND huyện khóa XI
116/BC - UBND 10/05/2017 Báo cáo tiến độ thực hiện làm nhà ở cho hộ gia đình chính sách NCC với cách mạng 
1672/UBND-KT 09/05/2017 về việc doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh
856-QĐ/HU 27/04/2017 Quy định về trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy tham gia giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng...
1177/UBND-NL 28/03/2017 Sử dụng vốn đối ứng để hỗ trợ cho các hộ dân dễ bị tổn thương và các hộ mất đất trên 10% của Tiếu dự án Nâng cấp cơ sở hạ tầng...
394/UBND-NL 06/02/2017 Tiếp tục tổ chức tuần tra truy quét, kiểm tra và xử lý việc lấy củi rừng tự nhiên để sấy thuốc lá tại huyện Krông Pa và thị xã...
598-QĐ/HU 03/01/2017 Quy định số về chức năng, nhiệm vụ và quan hệ công tác của Lưu trữ cơ quan Huyện ủy.
08-NQ/HU 21/12/2016 Nghị quyết  về chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.
1733/UBND-KT 01/12/2016 Về việc tham gia góp ý Dự thảo Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
07-NQ/HU 16/11/2016 Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện.
06-NQ/HU 16/11/2016 Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn...
05-NQ/HU 19/10/2016 Nghị quyết về đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong trồng trọt, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu...
03-NQ/HU 22/08/2016 Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện và cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
04-NQ/HU 22/08/2016 Nghị quyết về tăng cường đoàn kết, tập hợp nhân dân vào tổ chức đoàn, hội; xây dựng Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội...
02-NQ/HU 21/06/2016 Nghị quyết về huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông các xã, thị trấn giai đoạn 2015 - 2020, định hướng...
09-CT/HU 10/05/2016 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác xây dựng xã đạt các tiêu chí quốc gia về y tế, giai đoạn...
07-CT/HU 18/03/2016 Chỉ thị số về tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phát huy hiệu quả của hệ thống các thiết chế văn hóa ở cơ sở trên địa bàn huyện.
06-CT/HU 18/03/2016 Chỉ thị về nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, gắn với xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên...