Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
55/NQ-HĐND 10/04/2019 Nghị quyết Về việc thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Túc giai đoạn đến năm 2035.
56/NQ-HĐND 10/04/2019 Nghị quyết Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.
50/NQ-HĐND 24/12/2018 Về việc kế hoạch tổ chức kỳ họp thường kỳ năm 2019 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
51/NQ-HĐND 24/12/2018 Về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
52/NQ-HĐND 24/12/2018 Về việc phê chuẩn phương án phẩn bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phẩn bổ ngân sách huyện năm 2019.
53/NQ-HĐND 24/12/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2019.
54/NQ-HĐND 24/12/2018 Về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình đầu tư nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2017.
49/NQ-HĐND 20/12/2018 Về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân huyện bầu.
43/NQ-HĐND 26/07/2018 Về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công năm 2019 (nguồn vốn: tỉnh phân cấp).
42/NQ-HĐND 26/07/2018 Về việc phê chuẩn phương án giao rừng cho cộng đồng dân cư thực hiện dự án bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng...
44/NQ-HĐND 26/07/2018 Về việc phê chuẩn chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019.
45/NQ-HĐND 26/07/2018 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018.
46/NQ-HĐND 26/07/2018 Về việc phê chuẩn kế hoạch phân bổ nguồn vốn kết dư ngân sách huyện năm 2017.
47/NQ-HĐND 26/07/2018 Về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2017.
48/NQ-HĐND 26/07/2018 Về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018.
38/NQ-HĐND 22/12/2017 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018.
39/NQ-HĐND 22/12/2017 Về việc dự toán ngân sách huyện và phương hướng phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2018
40/NQ-HĐND 22/12/2017 Về việc phê chuẩn danh mục dự án đầu tư công năm 2018.
41/NQ-HĐND 22/12/2017 Về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường kỳ năm 2018 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
37/NQ-HĐND 21/12/2017 Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
32/NQ-HĐND 03/08/2017 Phân bổ nguồn kết dư, tăng thu ngân sách huyện năm 2016.