CHUYÊN MỤC


ubnd.jpg


I. Sơ đồ tổ chức
 

II. Thông tin cá nhân cán bộ lãnh đạo UBND Huyện
1- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
 
STT Họ vàn tên Chức vụ Số điện thoại địa chỉ Email
1 Hồ Văn Thảo Chủ tịch UBND 0888009059 thaohv.krongpa@gialai.gov.vn
2 Ksor Tin Phó Chủ tịch UBND 0935620111 tink.krongpa@gialai.gov.vn
 

2- Lãnh đạo các phòng ban huyện:
 
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ Email
I Văn phòng HĐND-UBND
1 Nguyễn Thế Cường Chánh Văn phòng 02693607678 cuongnt.krongpa@gialai.gov.vn
2 Trần Văn Lương Phó Chánh Văn phòng 0979489441 luongtv.krongpa@gialai.gov.vn
3 Nguyễn Trọng Vĩ Phó Chánh Văn phòng 0983364687 vynt.krongpa@gialai.gov.vn
II Phòng Nội vụ
1 Lê Văn Hoàng Trưởng phòng 0905247462 hoanglv.krongpa@gialai.gov.vn
2 Ksor Nhật Phó Trưởng phòng 0941367308 nhatk.krongpa@gialai.gov.vn
3 Vũ Trung Hải Phó Trưởng phòng 0387135785 haivt.krongpa@gialai.gov.vn
III Phòng Tài chính-Kế hoạch
1 Phạm Đình Tứ Phó Trưởng phòng 0932379568 tupd.krongpa@gialai.gov.vn
2 Cao Văn Dũng Phó Trưởng phòng 0905149629  
IV Phòng Kinh tế-Hạ tầng
1 Nguyễn Thanh Vân Trưởng phòng 02693607477 vannt.krongpa@gialai.gov.vn
2 Nguyễn Huy Cao Cường Phó Trưởng phòng   cuongnhc.krongpa@gialai.gov.vn
V Phòng Tài nguyên-Môi trường
1 Nguyễn Trí Quang Trưởng phòng 02693607898 quangnt.krongpa@gialai.gov.vn
2 Mai Duy Cần Phó Trưởng phòng 0986008129 canmd.krongpa@gialai.gov.vn
VI Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
1 Đinh Xuân Duyên Trưởng phòng 02693607324 duyendx.krongpa@gialai.gov.vn
2 Võ Ngọc Châu Phó Trưởng phòng 0394223675 chauvn.krongpa@gialai.gov.vn
VII Phòng Giáo dục & Đào tạo
1 Nguyễn Văn Vĩnh Trưởng phòng 0904455275 vinhnv.krongpa@gialai.gov.vn
2 Chu Sỹ Lin Phó Trưởng phòng   lincs.krongpa@gialai.gov.vn
VIII Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
1 Nguyễn Văn Hường Trưởng phòng 0984068128 huongnv.krongpa@gialai.gov.vn
2 Đinh Văn Đức Phó Trưởng phòng 0372676678 ducdv.krongpa@gialai.gov.vn
IX Phòng Tư pháp
1 Nguyễn Tiến Đảng Trưởng phòng 0935798090 dangnt.krongpa@gialai.gov.vn
X Phòng Dân tộc
1 Nay Trinh Phó Trưởng phòng 0935553855 trinhn.krongpa@gialai.gov.vn
XI Phòng Văn hóa & Thông tin
1 Trần Thị Mỹ Hiền Trưởng phòng 0932568716 hienttm.krongpa@gialai.gov.vn
XII Thanh tra huyện
1 Trần Quang Hiển Chánh Thanh tra 0914149661 hientq.krongpa@gialai.gov.vn
2 Kpă Jam Phó Chánh thanh tra 0943099137 jamk.krongpa@gialai.gov.vn