CHUYÊN MỤC

Thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện tiêu chuẩn dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 của huyện.

20/04/2021
Thực hiện Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND huyện về  việc phê duyệt danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 của huyện. Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 của huyện thông báo như sau:

1. Danh sách 06 thí sinh không đủ điều kiện dự thi vòng 2, kèm theo Quyết định số  199/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND huyện về phê duyệt danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 của huyện được đăng tải trên trang Web của huyện tại địa chỉ http://krongpa.gialai.gov.vn  để thí sinh được biết (có Quyết định và danh sách kèm theo).

2. Thông báo này được gửi đến thí sinh không đủ điều kiện dự thi vòng 2 theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.
Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 của huyện Krông Pa thông báo để thí sinh được biết thực hiện.

- Chi tiết Thông báo: tại đây