Ban Dân tộc HĐND huyện giám sát hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

21/11/2021
   Ngày 05 tháng 11 năm 2021, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện do đồng chí Ksor Ngak - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân tộc, Trưởng đoàn giám sát đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo  Ủy ban nhân dân xã Ia Rsai nhằm giám sát “việc thực hiện quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 702/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tại UBND xã Ia Rsai và xã Chư Drăng”.
aaa.jpg
Hình ảnh: Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND huyện làm việc tại UBND xã Ia Rsai
Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ia Rsai báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ và quyết định 702/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020. Theo đề án, một số chính sách hỗ trợ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được phê duyệt như: hỗ trợ đất ở, hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán; hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi, chính sách bố trí sắp xếp ổn định dân cư cho hộ dân tộc thiểu số còn du canh du cư ... Trong giai đoạn 2017 – 2020, xã Ia Rsai đã tổ chức hỗ trợ cho 155 hộ, trong đó: hỗ trợ  nước sinh hoạt phân dân là 150 hộ với kinh phí 217,5 triệu đồng, hỗ trợ 05 hộ vay vốn sản xuất với tổng mức được vay 180 triệu đồng,  các hỗ trợ khác về đất ở, đất sản xuất chưa thực hiện được do khó khăn về nguồn vốn ngân sách trung ương chưa phân bổ.
Cùng ngày, Đoàn giám sát đã cử thành viên đi thực tế tại một số hộ gia đình  được hưởng chính sách hỗ trợ tại xã để đánh giá hiệu quả mà chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quyết định 2085/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ mang lại cho nhân dân trong vùng.
aaaaa.jpg
Hình ảnh: Thành viên đoàn giám sát Ban dân tộc đi thực tế tại  một số hộ gia đình  hưởng chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt  tại xã Ia Rsai
Theo kế hoạch, Đoàn giám sát sẽ tiếp tục làm việc tại xã Chư Drăng và có buổi tổng kết đánh giá chung kết quả của đoàn giám sát trước khi trình báo cáo đến kỳ họp thứ 3 - Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

KHÁNH NGUYỄN