HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ IAMLAH TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ HAI, HĐND XÃ KHÓA XII

25/08/2021
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019; Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, ngày 19/8/2021 tại hội trường Ủy ban nhân dân xã, Hội đồng nhân dân xã IaMlah tổ chức kỳ họp lần thứ 2 Hội đồng nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
20210819_083015.jpg
Toàn cảnh Hội nghị
Tham dự kỳ họp có bà Trần Thị Thu Thanh - đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã, đại diện Xí nghiệp Thủy nông IaMlah, các ban ngành, đoàn thể xã, các công chức xã và 21/21 vị đại biểu HĐND xã khóa XII. Tại kỳ họp HĐND xã đã nghe các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND xã như: báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo quyết toán thu-chi ngân sách xã năm 2020, tình hình thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm và công tác thu-chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Tờ trình của TT.HĐND xã về việc ban hành Quy chế làm việc của HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình phê chuẩn chương trình giám sát của HĐND xã năm 2022;  Tờ trình của UBND xã về đề nghị quyết toán thu chi ngân sách năm 2020; đề nghị phân bổ nguồn kết dư ngân sách năm 2020. Thông báo của UBMTTQVN xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tổ đại biểu HĐND huyện đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XII.
Tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND xã, các đồng chí tham dự kỳ họp đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân trong xã, tích cực thảo luận, chất vấn và giải trình, trả lời chất vấn, góp phần hoàn chỉnh các báo cáo, dự thảo các Nghị quyết tại  kỳ họp.
Sau hơn 01 buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, kỳ họp thứ hai HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra, kỳ họp đã thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua 05 Nghị quyết gồm: Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu-chi ngân sách xã năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn phân bổ nguồn kết dư ngân sách năm 2020; Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về việc phê chuẩn chương trình giám sát năm 2022 của HĐND xã.
                               Chu Sỹ Tuấn- Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND xã