Kỳ họp thứ Bảy (Chuyên đề), HĐND huyện Krông Pa khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

18/10/2022
          Chiều 18/10/2022, HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ Bảy (Chuyên đề), HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có các đồng chí: Tô Văn Chánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Kpă Ngun - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; Hồ Văn Thảo - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nay Quyên – Huyện ủy viên, Phó chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành huyện và các vị đại biểu HĐND huyện khóa XII.
      Tại kỳ họp, UBND huyện báo cáo và trình HĐND các Tờ trình về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo thẩm tra các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết.
       Theo đó, tổng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 được tỉnh phân bổ là 21.565.000.000 đồng. Trong đó: nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung mục tiêu năm 2022 là 20.814.000.000 đồng; ngân sách huyện (nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2022) là 751.000.000 đồng. Giao cho các cơ quan cấp huyện thực hiện là 6.589.000.000 đồng; UBND các xã thực hiện là 14.976.000.000 đồng.
    Nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 là 2.060.000.000 đồng, thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung mục tiêu năm 2022. Trong đó: giao cho các cơ quan cấp huyện thực hiện là 600.000.000 đồng; UBND các xã thực hiện là 1.460.000.000 đồng.
       Nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 là 3.277.000.000 đồng. Trong đó: nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung mục tiêu năm 2022 là 2.979.000.000 đồng; ngân sách tỉnh bổ sung năm 2022 là 24.000.000 đồng; ngân sách huyện (nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2022) là 274.000.000 đồng. Giao cho các cơ quan cấp huyện thực hiện là 1.529.000.000 đồng; UBND các xã thực hiện là 1.748.000.000 đồng.
      Những nội dung được quyết định tại Kỳ họp này có ý nghĩa hết sức quan trọng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà trong thời gian tới. Để Nghị quyết được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và đặc biệt là UBND cấp xã khẩn trương thực hiện trình tự, thủ tục tổ chức triển khai cụ thể, hiệu quả nguồn vốn được giao, đảm bảo tiến độ giải ngân theo đúng quy định. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện tăng cường giám sát việc thực hiện bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của Nghị quyết ngay sau khi được ban hành. 
    Với tinh thần làm việc nghiêm túc và trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND huyện đã tập trung dân chủ và biểu quyết nhất trí 100% với các dự thảo Nghị quyết. Kỳ họp thứ Bảy (Chuyên đề) HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã hoàn thành các nội dung chương trình của kỳ họp và thành công tốt đẹp.
RCOM NỐI