Ban Chỉ đạo Đề án 61 huyện tổ chức Hội nghi tổng kết năm 2022

10/01/2023
Sáng ngày 03/01/2023, tại Hội trường Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện, Ban Chỉ đạo Đề án 61 huyện đã tổ chức tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Kpă Ngun-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 61 huyện; đồng chí Ksor Ngát, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đồng chí Nguyễn Tiến Đãng-Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBDN huyện; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo và tổ thư ký của Ban Chỉ đạo Đề án 61 cấp huyện.
0ed7d84bbbc2639c3ad3.jpg
Hình toàn cảnh Hội nghị
Năm 2022, Ban chỉ đạo Đề án 61 huyện đã kịp thời tham mưu Thường trực Huyện ủy xây dựng Chương trình công tác số 02-CTr/BCĐ ngày 02/3/2022; điều chỉnh Quy chế hoạt động số 01- QC/BCĐ ngày 02/3/2022; Quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách địa bàn, tiếp tục chỉ đạo Ban chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện Kết luận Kết luận số 61của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời thành lập 02 đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện Đề án 61 tại 14/14 xã, thị trấn. Qua kiểm tra cơ bản các đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chương trình và triển khai thực hiện đưa nội dung hoạt động Ban chỉ đạo thường xuyên. Phối hợp thành lập 1 mô hình nông hội tại xã Phú Cần; 2 Hợp tác xã; 3 chi hội nghề nghiệp và 33 tổ hội nghề nghiệp, nâng tổng số toàn huyện đến nay 06 mô hình nông hội, 10 hợp tác xã, 04 chi hội nghề nghiệp, 57 tổ hội nghề nghiệp. Đồng thời hướng dẫn hỗ trợ, nông dân xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp bền vững, vận động nông dân tích cực tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
de230bbf6836b068e927.jpg
Hình ảnh: đồng chí Kpă Ngun phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Kpă Ngun-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị Ban Chỉ đạo Đề án 61 cần tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra để nắm bắt được tình hình của người dân để từ đó tham mưu cho Thường trực Huyện ủy. Đối với các xã không đăng ký chuỗi liên kết giá trị thì UBND huyện cần phải làm văn bản gửi cho các đồng chí Bí thứ Đảng ủy; Hội Nông dân cần chuẩn bị kỹ nhân sự cho đại hội sắp tới, đặc biệt là đại hội điểm; cần nhân rộng các mô hình có hiệu quả, đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, tăng cường phối hợp để mở các lợp đào tạo nghề; cần chặt chẽ hơn trong công tác phối hợp với các ban ngành để thực hiện Kết luận 61- KL/TW, Quyết định 673-QĐ/TTg được tốt hơn và thể hiện được chức năng đại diện cho giai cấp nông dân trong việc tham mưu triển khai hoạt động Đề án 61.
VĂN CHI