Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029

31/08/2023
Ngày 08/8/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Thông tri số 07-TT/HU về lãnh đạo đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
Trong 5 năm qua, mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện đã phát huy tốt vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; tích cực tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị, hoạt động giám sát, phản biện xã hội; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở; quan tâm phát huy quyền làm chủ, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, nâng cao đời sống Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn huyện. Để chuẩn bị tổ chức đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Ðảng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy mạnh mẽ tính tự chủ, năng động, sáng tạo và nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của mặt trận; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách, bảo đảm chế độ, chính sách, điều kiện hoạt động để phát huy vai trò, trách nhiệm, tạo chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chuẩn bị, tổ chức đại hội đạt kết quả theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Thông tri số 08-TT/TU, ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau: (1) Báo cáo chính trị trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng tình hình các tầng lớp Nhân dân và việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024, nêu rõ những mô hình hay, nhân tố mới; thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; phân tích, dự báo được những thuận lợi, khó khăn trong nhiệm kỳ tới. Bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; chú trọng khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong nhiệm kỳ qua; tập trung các giải pháp nhằm tập hợp, đoàn kết đông đảo các tầng lớp Nhân dân, huy động mọi nguồn lực, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng. (2) Việc tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải phù hợp chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ công tác mặt trận trong giai đoạn mới. (3) Công tác nhân sự đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia lãnh đạo mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải thực sự tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi trọng tính thiết thực, tính tiêu biểu, tính đại diện. Nâng cao chất lượng thành phần cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai tầng trong xã hội, dân tộc, tôn giáo, người uy tín có đủ điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ; bảo đảm người ngoài Đảng tham gia ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp với tỷ lệ phù hợp. Việc hiệp thương cử đại biểu dự đại hội đại biểu mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên cần được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm cơ cấu, thành phần, chất lượng đại biểu để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia đại hội. Số lượng đại biểu tham dự đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có thể tăng nhưng không vượt quá 10% so với đại hội trước.
Ban Thường vụ Huyện ủy phân công, giới thiệu đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy có uy tín, năng lực và giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Cấp ủy cơ sở phân công, giới thiệu đồng chí phó bí thư cấp ủy tham gia ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; phân công đảng ủy viên có uy tín, năng lực giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. Kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ chuyên trách các cấp, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; mở rộng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, các Ban tư vấn, Tổ tư vấn, cán bộ không chuyên trách, cộng tác viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã.
Ba là, Ban Tuyên giáo Huyện ủy được giao chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan liên quan hướng dẫn công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trước, trong và sau đại hội, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân về công tác mặt trận và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Bốn là, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, đôn đốc ủy ban nhân dân xã, thị trấn, các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức thành công đại hội mặt trận Tổ quốc các cấp.
Năm là, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và chỉ đạo ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở phát động các phong trào thi đua; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức đại hội trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ. Thời gian tiến hành đại hội: Cấp xã hoàn thành trước ngày 25 tháng 4 năm 2024; cấp huyện hoàn thành trước ngày 25  tháng 6 năm 2024.
Sáu là, Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp, hướng dẫn chuẩn bị Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XII và tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị nhân sự đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thẩm định nội dung Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.
NGUYỄN LIÊN