Kỷ niệm Ngày truyền thống các Ban xây dựng đảng, Văn phòng cấp ủy

12/10/2023
Cách đây 93 năm, ngày 03 tháng 02 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới- độc lập dân tộc gắn liên với Chủ nghĩa xã hội.
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời lần thứ nhất, họp từ ngày 14 đến ngày 31 tháng 10 năm 1930 đã thông qua Luận cương chính trị của Đảng, Điều lệ Đảng và Điều lệ của một số đoàn thể quần chúng. Điều lệ Đảng quy định: “Trung ương và các cấp ủy đảng chiếu theo các việc mà lập ra các bộ như bộ tổ chức, bộ tuyên truyền, bộ công nhân vận động,…”; theo đó, các cơ quan tham mưu của Đảng lần lượt được hình thành; tuy thời gian hình thành khác nhau, nhưng đều ra đời gắn liền với yêu cầu cách mạnh, với nhiệm vụ xây dựng Đảng.
Ban Tuyên giáo: Là cơ quan tham mưu của Đảng về lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng. Ngay sau khi ra đời (1930), Ban Chấp hành Trung ương đã lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, là cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng. Ngày 01 tháng 8 năm 1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền Trung ương đã cho ấn hành tài liệu "Ngày quốc tế đỏ 01/8". Tài liệu này khi được phát hành đã có sức cổ vũ to lớn đối với nhân dân Việt Nam hưởng ứng mạnh mẽ cuộc đấu tranh chống đế quốc, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Đến năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng- Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X quyết định lấy ngày 01 tháng 8 hằng năm làm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng.
Ban Tổ chức: Là cơ quan tham mưu của Đảng về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong Đảng. Ngày 14 tháng 10 năm 1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất tại Hương Cảng đã quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm Giao thông (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay). Với ý nghĩa đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX đã quyết định lấy ngày 14 tháng 10 hằng năm làm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, công tác xây dựng Đảng đều đặt ra cho công tác tổ chức cán bộ những nhiệm vụ cụ thể đòi hỏi phải được đáp ứng kịp thời; trong các giai đoạn đó, Đảng ta đều có các hình thức tổ chức và phương thức hoạt động phù hợp, công tác tổ chức và cán bộ đã tập trung vào việc thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu mà Đảng và cách mạng đặt ra. Thông qua hoạt động thực tiễn, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu giúp Đảng củng cố, phát triển tổ chức của hệ thống chính trị và tuyển chọn được những cán bộ, đảng viên, những chiến sĩ ưu tú, trung kiên cho Đảng, cho cách mạng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.
Ban Dân vận: Là cơ quan tham mưu cho Đảng về công tác dân vận, trong đó có công tác tôn giáo, dân tộc và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, nhằm tập hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra. Ngày Dân vận của Đảng được Bộ Chính trị khóa VIII quyết định là ngày 15 tháng 10 gắn với 2 sự kiện quan trọng: Một là, từ ngày 14 đến ngày 31 tháng 10 năm 1930, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng và Án nghị quyết về: Công nhân vận động, Nông dân vận động, Cộng sản Thanh niên vận động; Phụ nữ vận động... Hai là, sau Cách mạng Tháng Tám 1945, nước nhà giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo Dân vận đăng trên Báo Sự thật số ra ngày 15 tháng 10 năm 1949. Với hai sự kiện trên, vào tháng 10 năm 1999, trên cơ sở đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị khóa VIII đã quyết định lấy ngày 15 tháng 10 hằng năm là Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và là "Ngày Dân vận của cả nước". Trải qua 93 năm, với các tên gọi khác nhau (Ban Công vận, Bộ Dân vận, Ban Dân vận- Mặt trận và từ 1981 đến nay là Ban Dân vận), bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận không ngừng lớn mạnh và hoàn thành tốt công tác tham mưu cho Trung ương và cấp ủy các cấp trên lĩnh vực được giao.
Ngành Kiểm tra Đảng: Là cơ quan tham mưu cho Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, chủ động phòng ngừa vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, giữ gìn, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng được chọn là ngày 16 tháng 10 hằng năm gắn với sự kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (mở rộng) họp từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 10 năm 1948; Ban Thường vụ Trung ương đã có Quyết nghị số 29-QN/TW, ngày 16 tháng 10 năm 1948 về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương- cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Từ đây, công tác kiểm tra Đảng có bước phát triển toàn diện, cùng với các ban xây dựng Đảng góp phần to lớn vào những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Điều đáng tự hào là trong mọi thời kỳ của cách mạng, dù trong thời kỳ chiến tranh giải phóng đất nước hay thời kỳ xây dựng đất nước và kể cả những thời điểm thử thách gay go, quyết liệt nhất, đội ngũ cán bộ kiểm tra vẫn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, tin tưởng ở sự lãnh đạo và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; có ý thức tổ chức kỷ luật và lối sống liêm khiết, trong sạch, lành mạnh; luôn hết lòng hết sức chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Văn phòng cấp ủy Đảng: Là cơ quan tham mưu giúp cấp ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực tổ chức điều hành công việc lãnh đạo chung, phối hợp điều hòa hoạt động của các Ban Đảng; đồng thời là nơi tổng hợp thông tin, là cơ quan phục vụ trực tiếp các hoạt động hàng ngày của cấp ủy đảng. Cùng với sự phát triển của cách mạng, vai trò, vị trí lãnh đạo của Đảng ngày càng được tăng cường và mở rộng, chức năng của văn phòng cấp ủy cũng ngày càng hoàn thiện. Văn phòng cấp ủy các cấp không ngừng trưởng thành, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Với vai trò và nhiệm vụ đó, ngày truyền thống của Văn phòng cấp ủy được Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 18 tháng 10 hằng năm là ngày truyền thống.
Ở huyện nhà, sau khi chia tách từ huyện Ayun Pa, thành lập huyện Krông Pa, ngày 23 tháng 4 năm 1979; đến tháng 7 năm 1979, Đại hội Đảng bộ huyện thứ VII được tiến hành, trong tình hình Đảng bộ huyện mới, kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, nạn đói vẫn là nguy cơ đe dọa cuộc sống của đồng bào các dân tộc; cùng một lúc phải giải quyết nhiều vấn đề, nhưng Đảng bộ huyện Krông Pa đã đặt yêu cầu chỉ đạo sớm ổn định tổ chức. Cuối năm 1980, đã hình thành 15 ban của chính quyền và các ban đảng, các hội, đoàn. Như vậy, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy huyện Krông Pa chính thức được thành lập từ năm 1980. Cùng với sự phát triển và lớn mạnh chung của cả nước, trải qua 43 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, Nhân dân huyện nhà đã và đang gặt hái được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực; trong thành tích chung đó, có sự đóng góp hết sức to lớn của các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Là cơ quan tham mưu của Huyện ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện, xã; Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã luôn tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới tư duy, tổng kết thực tiễn,…; bám sát thực tiễn, dự báo, phát hiện, đề xuất và tham mưu xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc,… Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo luôn dạn dày trong đấu tranh cách mạng, hòa mình vào phong trào quần chúng, luôn xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng
Trong bất cứ hoàn cảnh nào, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Huyện ủy nói riêng, đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cấp ủy nói chung đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết truyền thống, không ngừng phấn đấu, trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ được giao, trung thực, khách quan. Đã tham mưu xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Chú trọng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, duy trì thường xuyên chế độ phê bình, tự phê bình; phân công công tác cho đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; làm tốt công tác phát triển đảng viên mới; tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần bảo đảm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Năm 1979, toàn Đảng bộ huyện có 218 đảng viên, đến nay có 43 tổ chức đảng trực thuộc, với 2.980 đảng viên.
Ban Dân vận Huyện ủy đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, đã đề ra được nhiều chủ trương, nghị quyết về công tác vận động quần chúng hợp với lòng dân, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tổ chức vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức phong trào thi đua "Dân vận khéo" có hiệu quả. Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội huyện nhằm động viên các tầng lớp Nhân dân huyện nhà đoàn kết, nỗ lực cùng với cấp ủy, Chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể góp phần giữ vững ổn định chính trị; quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố và tăng cường; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở từng bước đạt  kết quả cao; đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận các tầng lớp Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về khối đại đoàn kết dân tộc, về dân tộc, về tôn giáo, về an ninh xã hội… đã đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân.
Cùng với sự phát triển và trưởng thành của ngành kiểm tra Đảng trong tỉnh, ở huyện Krông Pa, hệ thống Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng và xây dựng bộ máy ngày càng lớn mạnh. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã bám sát nhiệm vụ xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, tham mưu cho cấp ủy đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên, kiểm tra việc thực hiện dân chủ trong Đảng, tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, góp phần đưa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong toàn đảng bộ đi vào chiều sâu.
Văn phòng cấp ủy luôn giữ một vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, trong tổ chức bộ máy của Đảng. Văn phòng Huyện ủy giúp cấp ủy điều hành toàn bộ hoạt động của đảng bộ; phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy; tham mưu, tổng hợp và trực tiếp phục vụ cơ quan lãnh đạo cao nhất, của một cấp bộ Đảng. Văn phòng cấp ủy là cơ quan đầu tiên tiếp nhận các thông tin, chủ trương của cấp ủy cấp trên, và thông tin tổng hợp từ các nguồn đến cấp ủy; cùng với các ban đảng, đề xuất chủ trương, biện pháp, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, và là cơ quan duy nhất thẩm định cuối cùng các chủ trương, nghị quyết chỉ đạo của cấp ủy. Bên cạnh đó, văn phòng cấp ủy, còn được giao nhiệm vụ trực tiếp tham mưu, tổ chức và phục vụ, mọi hoạt động của cấp ủy; cả về hoạt động đối nội, đối ngoại, tiếp xúc trực tiếp với các đầu mối khi đến cấp ủy; là cơ quan làm việc trực tiếp nhất, gần gũi nhất, thường xuyên nhất với cấp uỷ, nên “trong chừng mực nhất định, có thể nói, văn phòng là bộ mặt, là cánh tay nối dài của cấp ủy”.
Với niềm vinh dự tự hào, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo, Tổ chức, Kiểm tra, Dân vận và Văn phòng cấp ủy tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, xây dựng huyện Krông Pa ngày càng phát triển nhanh, bền vững.
NGUYỄN VĂN DƯƠNG