Ngành Tuyên giáo huyện Krông Pa: Những chặng đường lịch sử vẻ vang

02/08/2021

Phát huy truyền thống yêu nước trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngành Tuyên giáo huyện Krông Pa dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện đã, đang tiếp tục nỗ lực vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mặt trận tư tưởng- văn hóa, góp phần xây dựng huyện Krông Pa ngày càng giàu đẹp.

Nganh-tuyen-giao.jpg
Năm nay, ngành Tuyên giáo của Đảng kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống (01/8/1930 - 01/8/2021) trong thời điểm các cấp, các ngành, đoàn thể đang tập trung triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và toàn xã hội; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, hướng tới mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".
Ngược dòng lịch sử, cách đây 74 năm - vào ngày 10 tháng 8 năm 1947 - tại buôn Ma Hing (nay là buôn Ia Hnho) xã Đất Bằng, Chi bộ đầu tiên của Đảng bộ huyện Cheo Reo (tiền thân của các Đảng bộ Krông Pa, Ia Pa, Phú Thiện và thị xã Ayun Pa ngày nay) ra đời do đồng chí Ksor Ní làm Bí thư, đã đánh dấu bước ngoặc vô cùng quan trọng trong quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc huyện nhà dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thuở ban đầu chỉ vẻn vẹn có 3 đảng viên, địa bàn hoạt động rất rộng, song các đồng chí đảng viên lúc bấy giờ đã xác định được nhiệm vụ chủ yếu là tuyên truyền, giáo dục quần chúng thấy được tội ác của bọn thực dân Pháp, sẵn sàng chấp nhận gian khổ hy sinh, một lòng đi theo Đảng và Bác Hồ, đứng lên làm cách mạng giành độc lập, tự do cho dân tộc. Vũ khí lúc này chỉ là trái tim, khối óc cộng với đôi chân trần, ngày đêm miệt mài lội suối băng rừng, nếm mật nằm gai vượt qua bao cạm bẫy, nanh vuốt của kẻ thù và thú dữ để đem mục tiêu, lý tưởng của Đảng đến với đồng bào.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nên chỉ trong thời gian không lâu (đến năm 1949) cả một vùng rộng lớn của đông Cheo Reo từ Kà Lúi, Đất Bằng, Ia Rsai đến Chư Drăng…buôn làng nào cũng có cơ sở của Đảng. Riêng tại căn cứ xã Đất Bằng phong trào giáo dục được coi trọng, chi bộ đã tổ chức được nhiều lớp học văn hóa cho cán bộ và nhân dân trong vùng. Đây chính là những hạt nhân góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Krông Pa trong hai cuộc kháng chiến chống giặc Pháp và Mỹ xâm lược.
Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Đảng bộ huyện Krông Pa phải đương đầu với bao khó khăn để lãnh đạo nhân dân hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, đưa huyện nhà đi lên thoát khỏi đói nghèo, tất cả khởi nguồn từ đôi bàn tay trắng. Đòi hỏi cao nhất của người đảng viên, cán bộ lúc này hơn bao giờ hết là phải bám sát dân, kịp thời nắm bắt tâm tư tình cảm của dân để tuyên truyền, vận động nhân dân kiên quyết không nghe theo bọn phản động Fulrô, tích cực xóa bỏ tập quán lạc hậu trong đời sống và sản xuất, định canh định cư, khai hoang, làm thủy lợi... Mỗi cán bộ, đảng viên đều thấm nhuần vai trò “người chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng”, hiểu công tác tư tưởng - văn hóa phải song hành với chủ trương phát triển kinh tế và có lúc, có nơi phải đi trước một bước.  
Trải qua 17 nhiệm kỳ, vượt qua biết bao thăng trầm, đến nay Đảng bộ huyện Krông Pa có thể tự hào với những gì đã đạt được. Đời sống kinh tế của người dân được cải thiện đáng kể, tỷ lệ đói nghèo giảm dần, các công trình phúc lợi như trường học, bệnh xá, đường giao thông, điện, nước sinh hoạt…đã đến tận buôn làng vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quốc phòng - An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững. Được như vậy, trước hết phải nói đến công sức của bao thế hệ cán bộ, đảng viên trên mặt trận tư tưởng- văn hóa của huyện. Trong những nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, ngành Tuyên giáo của Đảng bộ huyện đã có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo, đã lượng hóa nhiệm vụ Tuyên giáo thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để tham mưu cho cấp ủy các cấp làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, triển khai học tập, quán triệt đầy đủ, có chất lượng các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chuyển tải các thông tin, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; kịp thời nắm, định hướng, xử lý thông tin dư luận xã hội; tham gia chỉ đạo và giải quyết có hiệu quả các vấn đề nảy sinh, bức xúc từ cơ sở.
Các hoạt động khoa giáo, lý luận chính trị, văn hóa - văn nghệ, công tác biên soạn lịch sử Đảng thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên luôn được phát huy hiệu quả và đổi mới trên tất cả các mặt. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) thu được nhiều kết quả, làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, nhất là đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch của các phần tử phản động; làm tốt công tác thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước nói chung, của tỉnh, huyện nói riêng, nhất là tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các cơ quan trong khối tuyên truyền, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên đi sâu, đi sát cơ sở để nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là các chính sách về công tác cán bộ, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng nông thôn mới.
Đồng thời, đã tham mưu thực hiện có hiệu quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Thông tri số 05-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó tập trung vào 6 nội dung đột phá toàn khóa, thể hiện quyết tâm của đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện nhà trong học tập và làm theo tấm gương của Bác. Qua đó, góp phần tích cực trong việc củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo môi trường thuận lợi để cổ vũ, động viên, khuyến khích nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
Ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của ngành Tuyên giáo huyện, trong những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân đã được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”, “Vì sự nghiệp Khoa-Giáo”, “Vì sự nghiệp lịch sử Đảng”; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND huyện tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều đồng chí lãnh đạo các ngành trong khối được Chủ tịch tỉnh tặng Bằng khen và nhiều danh hiệu cao quý khác. Thành tích đạt được tuy còn khiêm tốn, song đó là sự nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn của ngành Tuyên giáo huyện, là động lực, là tiền đề để ngành vững vàng bước tiếp trên chặng đường mới. Phía trước có rất nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức, toàn ngành phải tiếp tục phát huy truyền thống, đồng thời ra sức khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Với phương châm công tác tuyên giáo phải đi trước (mở đường, làm tốt công tác tư tưởng)đi cùng (vừa làm, vừa lắng nghe, vừa tháo gỡ khó khăn) và đi sau (tham mưu sơ kết, tổng kết và định hướng phát triển giai đoạn mới); hệ thống tuyên giáo từ huyện đến cơ sở tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử địa phương nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân càng thêm tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc cơ bản của sự nghiệp đổi mới, coi đây là nhân tố đảm bảo cho công tác tư tưởng đi đúng hướng, đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, kịp thời định hướng tư tưởng trong Đảng, trong nhân dân trước những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tập trung vào những vấn đề cấp thiết, định kỳ sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, tăng cường đối thoại; kịp thời phát hiện và biểu dương những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến nhằm cổ vũ các phong trào thi đua trong nhân dân. Quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo, đảm bảo vừa “hồng” vừa “chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tư tưởng - văn hóa của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới.
Hy vọng rằng, với mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, với ý chí và nghị lực của con người Krông Pa, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của trung ương, của tỉnh và các huyện bạn, trong tương lai không xa Krông Pa sẽ trở thành một huyện phát triển toàn diện, cất cánh bay lên vững bước cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát huy truyền thống yêu nước trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngành Tuyên giáo huyện Krông Pa dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục nỗ lực vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mặt trận tư tưởng- văn hóa, góp phần xây dựng huyện Krông Pa ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Hoàng Văn Vĩnh