Sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình phối về công tác dân vận của 03 huyện giáp ranh.

10/01/2023
Chiều ngày 05 tháng 01 năm 2023, tại Hội trường Huyện ủy, Ban Dân vận đã tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm (2021-2022) thực hiện Chương trình phối hợp số 01-CTrPH/BDVHU, ngày 05 tháng 3 năm 2021 về công tác dân vận của Ban Dân vận Huyện uỷ các đơn vị: Krông Pa, tỉnh Gia Lai - M’Drắk, tỉnh Đăk Lăk - Sông Hinh, tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Kpă Ngun - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy về dự và chỉ đạo hội nghị.
cdfc6f12c28c1ad2439d.jpg
Hình ảnh: Toàn cảnh hội nghị
Trong 02 năm qua, Ban Dân vận 3 huyện giáp ranh đã phối hợp trao đổi thông tin về tình hình Nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo giữa các thôn, buôn, xã giáp ranh, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm công tác dân vận; tổ chức học tập các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình Nhân dân, kịp thời đề xuất Thường trực, Thường vụ cấp uỷ giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác dân vận đã thực sự hướng về cơ sở. Nhìn chung, thông qua thực hiện chương trình phối hợp trên địa bàn 03 huyện và 07 xã giáp ranh tình hình kinh tế - xã hội tương đối ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị luôn được củng cố vững mạnh.
Khối Dân vận các xã giáp ranh, Ban Dân vận Huyện ủy 03 huyện đã phối hợp hiệu quả trong việc tham mưu, hướng dẫn công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Vận động nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết của các dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; ngăn chăn những hành vi lợi dụng tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc….Qua đó củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc, giao lưu nhân dân được tăng cường; nhân dân ở các thôn buôn giáp ranh đã được tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu văn hoá, học tập kinh nghiệm lao động sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới, nhất là củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giải quyết vấn đề bức xúc trong Nhân dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình phối hợp còn những khó khăn, hạn chế, đó là: các xã và các thôn, buôn giáp ranh của 03 huyện đều nằm ở vùng sâu, vùng xã, địa bàn rộng, phức tạp, một số thôn buôn đi lại khó khăn, hầu hết là người đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, chủ yếu sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo cao vì vậy dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước.
9e6332c49e5a46041f4b.jpg
Hình ảnh: đồng chí Kpă Ngun - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Kpă Ngun - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương những kết quả đạt được về Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa 3 huyện giáp ranh trong 02 năm qua.  Đồng thời yêu cầu tại Hội nghị lần này, phải tập trung đánh giá và chỉ ra được những mặt làm được, chưa làm được, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tìm ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa 3 huyện giáp ranh. Bước sang năm mới 2023, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn nữa trong công tác phối hợp về công tác dân vận đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh thêm một số vấn đề, cụ thể như sau:
 Thứ nhất, Ban Dân vận Huyện ủy 3 huyện cần tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, trong đó có công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại địa phương, nhất là Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Quyết định 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đồng thời, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND các huyện năm 2023.
Thứ hai, Thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, phối hợp giữa các cấp, ngành, Mặt trận và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”, kịp thời đấu tranh ngăn chặn không để bọn phản động Fulrô - TLĐG dụ dỗ, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số gây bạo loạn, biểu tình, vượt biên trốn ra nước ngoài.
Thứ ba, Phối hợp triển khai quán triệt, thực hiện Kế hoạch của cấp ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo, đặc biệt là dân vận khéo trên lĩnh vực nông thôn mới, thực hiện thắng lợi các tiêu chí nông thôn mới của từng địa phương năm 2023, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm mà cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, những vấn đề mới, khó khăn, phức tạp ở cơ sở. Kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Thứ tư, tiếp tục tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức viên chức nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, có ý thức và thái độ đúng đắn với Nhân dân, tôn trọng, lắng nghe nhân dân theo đúng phong cách quần chúng là ‘trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân” “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; Không ngừng bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, phẩm chất, trình độ năng lực, nghiệp vụ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nội dung, quy trình phương thức công tác dân vận. Đồng thời, tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch tiếp dân, giải quyết tốt các đơn, thư khiếu nại tố cáo, các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân - xứng đáng là những cán bộ dân vận của Nhân dân.
NGUYỄN TIẾN THÀNH