Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc tại Văn phòng Huyện ủy Krông Pa

08/07/2021
     Nhận thức rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng cấp ủy trong công tác tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy. Trong những năm qua, Văn phòng Huyện ủy KrôngPa đã thường xuyên kiện toàn, sắp xếp, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương pháp công tác, lề lối làm việc, nâng cao năng lực tham mưu, phục vụ; chất lượng tham mưu tổng hợp phục vụ không ngừng được nâng lên, xứng đáng là cơ quan đầu mối và là trung tâm thông tin tổng hợp quan trọng phục vụ tốt sự lãnh đạo của cấp ủy. Văn phòng đã tích cực tham mưu Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa và hàng năm; từng bước xây dựng chế độ làm việc khoa học, nền nếp. Chủ động trong tham mưu giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện tốt công tác phối hợp, điều hòa chương trình công tác của đồng chí Bí thư, các đồng chí Phó Bí thư và một số hoạt động của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đề ra, đảm bảo hoạt động của cấp ủy luôn thông suốt. Văn phòng đã tham mưu Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy chỉ đạo triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh kịp thời, sáng tạo, có hiệu quả. Năm 2020, Văn phòng Huyện ủy đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, nghị quyết, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII đảm bảo chất lượng và tiến độ kế hoạch đề ra; tham mưu, phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.
   Cùng với công tác tham mưu - tổng hợp, công tác văn thư - lưu trữ, quản lý tài chính, công nghệ thông tin - cơ yếu, phục vụ có nhiều tiến bộ; các bộ phận đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động theo hướng văn minh, hiện đại, từng bước khoa học, đáp ứng ngày càng cao sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy.
Tuy vậy, trước yêu cầu của việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 220-QĐ/TW, ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Ban bí thư thì hiệu quả công tác Văn phòng Huyện ủy cũng còn những hạn chế.
   Để nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy cần triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
   Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, nhân viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên, gắn với triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ướng 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và chỉnh đốn đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
   Hai là, tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy Văn phòng Huyện ủy đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng và theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt và năng lực thực tiễn của cán bộ, công chức văn phòng. Thường xuyên quán triệt, động viên, khuyến khích cán bộ, chuyên viên chủ động, tích cực tham gia học tập, cập nhật kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; không ngừng tự học tập, tự rèn nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững các chủ trương, nội dung các quy định của pháp luật, tích lũy kiến thức xã hội sâu rộng để tham mưu - tổng hợp, phục vụ đắc lực giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Đổi mới lề lối, tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, đảm bảo tuân thủ đúng quy chế, quy trình cụ thể. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức, người lao động về văn hóa công sở và tầm quan trọng của văn hóa công sở trong môi trường làm việc hiện nay.
Triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách, gắn với kịp thời biểu dương khen thưởng, những cá nhân xuất sắc, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, nhân viên không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
   Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình công tác của cấp ủy; công tác thông tin, tổng hợp phục vụ cấp ủy; công tác xây dựng và thẩm định văn bản trình hội nghị cấp ủy. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị.
Kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các quy định, quy chế về: Quy trình xây dựng, thẩm định, hoàn thiện các văn bản trình cấp ủy; chế độ thông tin, báo cáo cấp ủy; chế độ công tác văn thư ở các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy.
Xây dựng ứng dụng trên máy vi tính (bằng Excel) để cập nhật các văn bản của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị để kịp thời tham mưu Thường trực Huyện ủy đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo tiến độ, hạn chế chậm việc, sót việc.
   Bốn là, tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật khiếu nại, tố cáo. Trong công tác tiếp dân, cần phải chú trọng việc hướng dẫn công dân; phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra của Nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm quản lý đơn thư tại Văn phòng Huyện ủy; xây dựng quy chế phối hợp giữa văn phòng với các cơ quan liên quan trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.
   Năm là, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ; tập trung hoàn thiện hồ sơ, tài tiệu nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu trên lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ.
Tuyết Hoa – Văn phòng Huyện ủy