TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NHÂN DÂN

22/04/2019
    Krông Pa là huyện vùng xa của tỉnh Gia Lai với diện tích tự nhiên 162.366,18ha, dân số khoảng 90.000 người, trong đó có 69% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số; huyện có 13 xã và 01 thị trấn, trong đó có 10 xã đặc biệt khó khăn và 66 thôn, buôn, TDP đặc biệt khó khăn, từ những ngày đầu thành lập, huyện còn gặp rất nhiều khó khăn cả về kinh tế-văn hóa-xã hội; trình độ dân trí cũng như sự hiểu biết pháp luật còn nhiều hạn chế, nhận thức được vấn đề này, trong những năm qua Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, nhất là người dân tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.
    Trong quá trình xây dựng và thực hiện pháp luật thì công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng, là cầu nối để chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân nhằm tăng cường pháp chế XHCN xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn nhằm chuyển tải tốt nhất các quy định của pháp luật đến với người dân.
    Riêng với Phòng Tư pháp, với trách nhiệm là cơ quan tham mưu, giúp UBND huyện trong công tác PBGDPL, hàng năm đều tham mưu cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn huyện, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân, các văn bản, chính sách pháp luật liên quan đến người có công với cách mạng, các chính sách pháp luật cho người đồng bào dân tộc thiểu số, các văn bản pháp luật mới ban hành bằng nhiều hình thức như: họp dân, cấp phát tờ rơi, tờ gấp, tài liệu tuyên truyền pháp luật, tổ chức các hội nghị phổ biến pháp luật, tuyên truyền trên Đài truyền thanh-truyền hình huyện, hệ thống loa truyền thanh ở các xã, đặc biệt là thông qua hình thức sân khấu hóa, các buổi giao lưu văn nghệ, tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật đã thu hút hàng ngàn lượt người tham dự. 
    Bên cạnh đó, thực hiện quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, với trách nhiệm là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện (viết tắt  là Hội đồng), Phòng Tư pháp đã tham mưu ban hành Quyết định củng cố, kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL huyện theo quy định. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng, Quyết định phân công nhiệm vụ và phụ trách địa bàn cho từng thành viên Hội đồng. Hàng năm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng và các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của tỉnh, cơ quan thường trực đã ban hành kế hoạch hoạt động của Hội đồng để triển khai thực hiện đến từng thành viên Hội đồng và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
    Trên cơ sở Kế hoạch công tác PBGDPL hàng năm đã được ban hành, cơ quan thường trực đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo các cơ quan thành viên Hội đồng, công chức Tư pháp-hộ tịch các xã, thị trấn tham mưu thực hiện tuyên truyền truyền thường xuyên các văn bản pháp luật gắn với đời sống nhân dân như: Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai; Luật Hộ tịch 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật nghĩa vụ quân sự và công tác tuyển quân hàng năm; Luật Giao thông đường bộ và các văn bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; Bộ luật Dân sự; Bộ Luật hình sự; Luật Bầu cử đại biểu HĐND và các văn bản về công tác bầu cử; Luật khiếu nại; Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân; Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản liên quan… tuyên truyền về đảm bảo an ninh chính, trật tự ATXH trong các dịp tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn của đất nước…tổ chức tuyên truyền Luật Hôn nhân &gia đình, hệ quả của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS; Một số quy định của pháp luật về chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, người đồng bào DTTS; hậu quả của việc vay “tín dụng đen”…
    Kết quả trong những năm qua Phòng Tư pháp đã tổ chức và phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật được 43 hội nghị tập huấn nghiệp vụ và phổ biến pháp luật cho 2.953 lượt người tham dự. Cấp xã tổ chức được 857 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng hình hức họp dân cho 68.589 lượt người tham dự. Cấp phát hàng ngàn tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các thôn, buôn, TDP trên địa bàn huyện để tổ chức tuyên truyền cho nhân dân.
    Bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng hình thức hội nghị và tổ chức họp dân thì trong thời gian qua Phòng Tư pháp huyện đã tổ chức biên soạn và cấp phát tài liệu tuyên truyền về các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các thôn, buôn, TDP trên địa bàn để tổ chức tuyên truyền trong các buổi họp. Ngoài các hình thức tuyên truyền nêu trên, trong thời gian qua Phòng Tư pháp huyện đã phối hợp Đài truyền thanh-truyền hình huyện tăng cường công tác tuyên truyên, phổ biến pháp luật trên Đài và trên hệ thống loa truyền thanh các xã với thời lượng phát sóng 15 phút/lần (phát sóng 02 lần/tuần) với các nội dung tuyên truyền về pháp luật Hôn nhân và gia đình, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết; hậu quả của việc vay “tín dụng đen”; Luật Giao thông đường bộ, Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Các chính sách pháp luật liên quan đến người đồng bào DTTS; công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; Luật phòng, chống tham nhũng; Công tác cải cách hành chính; Luật khiếu nại; Luật tố cáo; Bộ Luật Hình sự và các văn bản, các chính sách pháp luật mới…đã thu hút hàng ngàn lượt người nghe.
    Đồng thời với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật dưới các hình thức hội nghị, các buổi họp dân, phổ biến pháp luật trên Đài truyền thanh thì việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng hình thức tổ chức các cuộc thi, sân khấu hóa cũng được chú trọng thực hiện, đã tham mưu tổ chức cuộc thi viết vòng sơ loại “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đã thu hút 1.584 bài dự thi của các cá nhân đến từ 80 phòng, ban, cơ quan, đơn vị trường học và nhân dân trên địa bàn huyện. Tổ chức hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ cho cán bộ, công chức, đoàn viên các tổ chức công đoàn cơ sở trong huyện; thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, thi tìm hiểu về Luật hôn nhân và gia đình...các cuộc thi đã thu hút hàng trăm lượt người tham gia dự thi và cổ vũ, qua đó đã tuyên truyền, phổ biến đến mọi người những kiến thức cơ bản trong các văn bản pháp luật trong nội dung hội thi.
    Ngoài việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau, trong thời gian qua, Phòng Tư pháp huyện đã tổ chức ký kết các Chương trình, kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với các tổ chức đoàn thể trong huyện để tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên, hội viên thông qua việc cấp phát các tài liệu tuyên truyền, tổ chức các hội nghị, lồng ghép việc tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt các hội đoàn thể ở tận thôn, buôn qua đó đã thu hút rất nhiều lượt đoàn viên, hội viên tham dự. Bên cạnh đó đã phối hợp thành lập các Câu lạc bộ pháp luật tại các xã như: Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật với thành phần là đoàn viên, hội viên các Hội đoàn thể ở xã và thôn, buôn, các câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt 01 tháng / lần để phổ biến các quy định của pháp luật đến với hội viên và tổ chức họp bàn, thống nhất giải quyết các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong hội viên hoặc gia đình hội viên từ đó đã chuyển tải được các quy định của pháp luật đến với hội viên góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương.
    Trong thời gian tới để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện cần chú trọng thực hiện tốt một số giải pháp sau:
    Thứ nhất: Cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và sự điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác PBGDPL, xác định đúng vị trí, vai trò của công tác PBGDPL để từ đó có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hoạt động này.
    Thứ hai: chú trọng xây dựng, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở (các báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở..). Trong đó cần chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và định hướng nội dung tuyên truyền pháp luật thường xuyên cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (chú ý cung cấp kiến thức, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL, giúp họ không chỉ có kiến thức vững mà còn có khả năng truyền đạt thu hút người nghe và có hiệu quả nội dung các quy định của pháp luật).
    Thứ ba: Trong quá trình xây dựng Kế hoạch công tác PBGDPL hàng năm và các Kế hoạch thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL cần phải có trọng tâm, xác định cụ thể đối tượng, giải pháp, hình thức phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng cụ thể. Ngoài ra, cần lồng ghép việc tuyên truyền, PBGDPL tại các buổi sinh hoạt cộng đồng, các lễ hội của người đồng bào địa phương. Nâng cao hiệu quả các hội thi tìm hiểu pháp luật.
    Thứ tư: Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện, bám sát địa bàn được phân công, phối hợp cùng với cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền PBGDPL cho nhân dân tại các địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng cụ thể.
    Thứ năm: Tăng cường công tác tuyền truyền, PBGDPL không tách rời với việc nâng cao trình độ dân trí và cải thiện đời sống cho nhân dân:
    Các cơ quan nhà nước cần tăng cường tổ chức thực hiện pháp luật, đặc biệt là áp dụng pháp luật một cách đúng đắn và nghiêm minh, nâng cao và cải thiện chất lượng cuộc sống người dân.
 
  Chu Sỹ Tuấn
Trưởng Phòng Tư pháp huyện