Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN - đợt 1 năm 2023

10/01/2023
Thực hiện Công văn số 08/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 04/01/2023 của Sở Lao động-TB&XH tỉnh Gia Lai về việc phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 01/2023. Để người lao động trên địa bàn huyện được nắm bắt đầy đủ thông tin, có thêm nhiều cơ hội lựa chọn việc làm, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:
1. Phòng Lao động-TB&XH huyện:
- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài truyền thanh của huyện để người dân được nắm bắt đầy đủ thông tin và tham gia đăng ký dự tuyển.
- Hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thực hiện Thông báo tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN – đợt 01/2023 của Trung tâm Lao động ngoài nước.
- Tổng hợp số thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản báo cáo UBND huyện theo quy định.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Đăng tải Thông báo tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN – đợt 01/2023 của Trung tâm Lao động ngoài nước lên Trang thông tin điện tử của huyện.
3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Niêm yết công khai toàn văn Thông báo tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN – đợt 01/2023 của Trung tâm Lao động ngoài nước trên bảng tin tại trụ sở UBND các xã, thị trấn.
- Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống phát thanh của xã, thôn, buôn, TDP để người dân nắm bắt đầy đủ thông tin về chương trình đăng ký dự tuyển.
Chi tiết thông báo.