Về việc tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập tại Nhật Bản

07/11/2022
      Thực hiện Công văn số 1872/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 04/10/2022 của Sở Lao động-TB&XH tỉnh Gia Lai về việc thông báo tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 03/2022; Công văn số 1970/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 18/10/2022 của Sở Lao động-TB&XH tỉnh Gia Lai về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ dự tuyển chương trình thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản. Để người lao động trên địa bàn huyện được nắm bắt đầy đủ thông tin, có thêm nhiều cơ hội lựa chọn việc làm, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:
      1. Phòng Lao động-TB&XH huyện:
     - Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài truyền thanh của huyện để người dân được nắm bắt đầy đủ thông tin và tham gia đăng ký dự tuyển.
     - Hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thực hiện Thông báo tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN – đợt 3/2022 của Trung tâm Lao động ngoài nước và Thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản của Trung tâm Lao động ngoài nước.
     - Tổng hợp số thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật và thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản báo cáo UBND huyện theo quy định.
     2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Đăng tải Thông báo tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN – đợt 3/2022 và Thông báo tuyển chọn thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản của Trung tâm Lao động ngoài nước lên Trang thông tin điện tử của huyện.
     3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
    - Niêm yết công khai toàn văn Thông báo tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN – đợt 3/2022 và Thông báo tuyển chọn thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản của Trung tâm Lao động ngoài nước trên bảng tin tại trụ sở UBND các xã, thị trấn.
    - Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống phát thanh của xã, thôn, buôn, TDP để người dân nắm bắt đầy đủ thông tin về chương trình đăng ký dự tuyển.
     Nhận được công văn này, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện