CHUYÊN MỤC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 (Từ ngày 10/05/2021 đến ngày 16/05/2021)


Các tin khác

Lịch công tác tuần 1 (Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019)

Lịch công tác tuần 2 (Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019)

Lịch công tác tuần 3 (Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019)

Lịch công tác tuần 4 (Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019)

Lịch công tác tuần 5 (Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 03/02/2019)

Lịch công tác tuần 6 (Từ ngày 04/02/2019 đến ngày 10/02/2019)

Lịch công tác tuần 7 (Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019)

Lịch công tác tuần 8 (Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019)

Lịch công tác tuần 9 (Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/03/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 10/03/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 17/03/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (Từ ngày 25/03/2019 đến ngày 31/03/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 (Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 (Từ ngày 08/04/2019 đến ngày 14/04/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 (Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 21/04/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 (Từ ngày 22/04/2019 đến ngày 28/04/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 (Từ ngày 29/04/2019 đến ngày 05/05/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 (Từ ngày 06/05/2019 đến ngày 12/05/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 (Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 19/05/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 (Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 (Từ ngày 27/05/2019 đến ngày 02/06/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (Từ ngày 03/06/2019 đến ngày 09/06/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 (Từ ngày 10/06/2019 đến ngày 16/06/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (Từ ngày 17/06/2019 đến ngày 23/06/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (Từ ngày 24/06/2019 đến ngày 30/06/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (Từ ngày 01/07/2019 đến ngày 07/07/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (Từ ngày 08/07/2019 đến ngày 14/07/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (Từ ngày 15/07/2019 đến ngày 21/07/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 (Từ ngày 22/07/2019 đến ngày 28/07/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (Từ ngày 29/07/2019 đến ngày 04/08/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (Từ ngày 05/08/2019 đến ngày 11/08/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (Từ ngày 12/08/2019 đến ngày 18/08/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (Từ ngày 19/08/2019 đến ngày 25/08/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (Từ ngày 26/08/2019 đến ngày 01/09/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (Từ ngày 02/09/2019 đến ngày 08/09/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 (Từ ngày 09/09/2019 đến ngày 15/09/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 (Từ ngày 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 (Từ ngày 23/09/2019 đến ngày 29/09/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 (Từ ngày 30/09/2019 đến ngày 06/10/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 (Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 (Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 (Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 (Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 (Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 (Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 (Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 (Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019)

Lịch công tác tuần 49 (Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019)

Lịch công tác tuần 50 (Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019)

Lịch công tác tuần 51 (Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019)

Lịch công tác tuần 52 (Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019)

Lịch công tác tuần 1 (Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020)

Lịch công tác tuần 2 (Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020)

Lịch công tác tuần 3 (Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020)

Lịch công tác tuần 4 (Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020)

Lịch công tác tuần 5 (Từ ngày 27/01/2020 đến ngày 02/02/2020)

Lịch công tác tuần 6 (Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020)

Lịch công tác tuần 7 (Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)

Lịch công tác tuần 8 (Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)

Lịch công tác tuần 9 (Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020)

Lịch công tác tuần 10 (Từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020)

Lịch công tác tuần 11 (Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 15/03/2020)

Lịch công tác tuần 12 (Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 22/03/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/03/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 (Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 05/04/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 (Từ ngày 06/04/2020 đến ngày 12/04/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 (Từ ngày 13/04/2020 đến ngày 19/04/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 (Từ ngày 20/04/2020 đến ngày 26/04/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 (Từ ngày 27/04/2020 đến ngày 03/05/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 (Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 10/05/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 (Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 17/05/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 (Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 24/05/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 (Từ ngày 25/05/2020 đến ngày 31/05/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 07/06/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 (Từ ngày 08/06/2020 đến ngày 14/06/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (Từ ngày 15/06/2020 đến ngày 21/06/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (Từ ngày 22/06/2020 đến ngày 28/06/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/07/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 19/07/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 (Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/07/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 02/08/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (Từ ngày 03/08/2020 đến ngày 09/08/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (Từ ngày 10/08/2020 đến ngày 16/08/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (Từ ngày 17/08/2020 đến ngày 23/08/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (Từ ngày 24/08/2020 đến ngày 30/08/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (Từ ngày 31/08/2020 đến ngày 06/09/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 (Từ ngày 07/09/2020 đến ngày 13/09/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 (Từ ngày 14/09/2020 đến ngày 20/09/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 (Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 27/09/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 (Từ ngày 28/09/2020 đến ngày 04/10/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41(Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42(Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43(Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44(Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45(Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46(Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47(Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48(Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49(Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50(Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 13/12/2020)

Lịch công tác tuần 1 (Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021)

Lịch công tác tuần 13 (Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04/4/2021)

Lịch công tác tuần 14 (Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021)

Từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 Từ ngày 19/04/2021 đến ngày 25/04/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 Từ ngày 26/04/2021 đến ngày 02/05/2021

Lịch công tác tuần số 18

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 (Từ ngày 10/05/2021 đến ngày 16/05/2021)