Kế hoạch tuyển dụng Viên chức sự nghiệp năm 2023 của UBND huyện Krông Pa

06/03/2023
Ngày 27/02/2023, Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về ​tuyển dụng Viên chức sự nghiệp năm 2023, cụ thể:
- Kế hoạch số 30/KH-UBND;
- Nhu cầu tuyển dụng.