Thông báo Niêm yết danh sách phòng thi, số báo danh đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự thi vòng 2 (thi môn nghiệp vụ chuyên ngành), kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 của huyện Krông Pa

30/05/2023
Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 27/02/2023 của UBND huyện về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023; Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 14/03/2023 của UBND huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023; Thông báo số 61/TB-HĐTDVC, ngày 25/5/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 về thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 của huyện Krông Pa. Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 của huyện Krông Pa thông báo như sau:
1. Niêm yết danh sách phòng thi, số báo danh đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự thi vòng 2 (thi môn nghiệp vụ chuyên ngành), kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 (có danh sách thí sinh từng phòng thi kèm theo).
Địa điểm niêm yết: tại các phòng thi của Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, số 72 Đường Quang Trung, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai và trên trang thông tin điện tử của huyện Krông Pa tại địa chỉ http://krongpa.gialai.gov.vn.
2. Thí sinh chủ động theo dõi trên trang thông tin điện tử của huyện Krông Pa tại địa chỉ http://krongpa.gialai.gov.vn để biết phòng thi và số báo danh dự thi. Đồng thời phản hồi lại Hội đồng tuyển dụng (qua phòng Nội vụ) để điều chỉnh thông tin cá nhân nếu có sai sót.
Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 của huyện Krông Pa Thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 được biết.
Chi tiết thông báo tại đây.
Danh sách thi sinh phòng 1;
Danh sách thí sinh phòng 2;
Danh sách thí sinh phòng 3.