Thông báo kết quả điểm thi phỏng vấn vòng 2- môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 của huyện Krông Pa

16/06/2023
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 27/02/2023 của UBND huyện về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023.
Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện đã tổ chức, thực hiện kiểm tra sát hạch bằng hình thức phỏng vấn (vòng 2) đối với 26 thí sinh đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm.
Trên cơ sở kết quả chấm thi của Ban kiểm tra sát hạch. Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 của huyện Krông Pa thông báo đến người dự tuyển viên chức sự nghiệp về kết quả điểm thi phỏng vấn (vòng 2) - môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 của huyện Krông Pa
- Danh sách kết quả điểm thi phỏng vấn vòng 2 được đăng tải trên website của UBND huyện tại địa chỉ: http://krongpa.gialai.gov.vn.
- Hội đồng tuyển dụng không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn (vòng 2) môn thi nghiệp vụ chuyên ngành theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 15, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.
Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 của huyện Krông Pa thông báo để thí sinh được biết, thực hiện./.
Chi tiết thông báo tại đây.