Thông báo kết quả chấm thi vòng 1 và nhận đơn phúc khảo, kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 của huyện Krông Pa

24/08/2022
      Căn cứ Kế hoạch số 77/KH-UBND, ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022; Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của UBND huyện về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2022;
      Căn cứ kết quả chấm thi vòng 1 của Ban chấm thi.
     Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã thông báo kết quả chấm thi vòng 1 và nhận đơn phúc khảo, kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022, như sau:

 
      1. Kết quả chấm thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 của huyện Krông Pa (có danh sách kèm theo).
     2. Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo kết quả thi vòng 1, nộp đơn đề nghị phúc khảo (theo mẫu gửi kèm) về Phòng Nội vụ huyện. Thời gian nhận đơn phúc khảo: 15 ngày, từ ngày 26/8/2022 đến hết ngày 11/9/2022 (trong đó cộng thêm 02 ngày nghỉ lễ: ngày 01 và 02/9/2022). Phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi.
     3. Không giải quyết phúc khảo đối với các trường hợp đơn phúc khảo nhận sau thời hạn trên hoặc đơn phúc khảo gửi bằng thư điện tử, fax, email... và trường hợp không nộp phí phúc khảo.
     Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã thông báo để thí sinh biết, thực hiện.
     Chi tiết thông báo tại đây