Thông báo về việc điều chỉnh trình độ chuyện môn chức danh công chức cấp xã năm 2022

28/04/2022
      Ngày 26/4/2022, UBND huyện ban hành kế hoạch số 77/KH-UBND về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (kèm theo theo danh sách nhu cầu tuyển dụng). Tổng số nhu cầu cần tuyển là 07 chỉ tiêu với 6 chức danh công chức, trong đó UBND xã Chư Ngọc 01 chỉ tiêu với 01 chức danh gồm:
      Công chức Tư pháp - Hộ tịch (01 chỉ tiêu)
     Trình độ chuyên môn Đại học Luật đối với người dân tộc kinh và các dân tộc thiểu số khác; Trung cấp Luật trở lên đối với người dân tộc thiểu số (Jarai, Bahnar).
      Do quá trình soạn thảo văn bản có sự sai sót. Nay UBND huyện điều chỉnh trình độ chuyên môn chức danh tuyển dụng công chức tại UBND xã Chư Ngọc cụ thể như sau: 
     Tổng nhu cầu tuyển: 01 chỉ tiêu với 01 chức danh gồm:
     - Công chức Tư pháp - Hộ tịch (01 chỉ tiêu);
     - Trình độ chuyên môn : Trung cấp Luật trở lên.
     Đề có cở sở tham gia đăng ký dự tuyển, UBND huyện thông báo đến tất cả các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn và tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đăng ký dự tuyển biết thực hiện./.
     Chi tiết thông báo tại đây.