Thông báo về việc mở rộng ngành dự tuyển và điều chỉnh thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pa năm 2022

25/05/2022
      Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND, ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022; Ngày 29/4/2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 52/TBUBND Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn huyện Krông Pa, gồm 07 chỉ tiêu vị trí cần tuyển dụng, trong đó: đối với UBND thị trấn Phú Túc có 03 chỉ tiêu (tại chức danh công chức Địa chính-Xây dựng-Đô thị và Môi trường, phụ trách lĩnh vực Xây dựng, quản lý đô thị: 01 chỉ tiêu, yêu cầu trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, phải tốt nghiệp một trong các ngành: Xây dựng; Kiến trúc; Đô thị; Kiến trúc và quy hoạch; Giao thông).
      Sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai (tại Công văn số 936/SNV-XDCQ, ngày 17/5/2022) đồng ý cho mở rộng ngành dự tuyển (ngành Kỹ thuật công trình xây dựng) đối với chức danh công chức Địa chính-Xây dựng-Đô thị và Môi trường thị trấn Phú Túc, phụ trách lĩnh vực Xây dựng, quản lý đô thị. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân huyện thông báo mở rộng ngành dự tuyển và điều chỉnh thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pa năm 2022, như sau:
     - Mở rộng ngành dự tuyển tại chức danh công chức Địa chính-Xây dựng-Đô thị và Môi trường thị trấn Phú Túc (phụ trách lĩnh vực Xây dựng, quản lý đô thị): 01 chỉ tiêu (yêu cầu trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, phải tốt nghiệp một trong các ngành: Xây dựng; Kiến trúc; Đô thị; Kiến trúc và quy hoạch; Giao thông; Kỹ thuật công trình xây dựng).
      - Điều chỉnh thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pa năm 2022, từ ngày 29/4/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/6/2022 (lý do thông báo mở rộng ngành dự tuyển). Trên đây là thông báo về việc mở rộng ngành dự tuyển và điều chỉnh thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn huyện Krông Pa.
       Chi tiết thông báo.