Về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai

11/05/2022
      Thực hiện Thông báo số 32/TB-UBND, ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai. UBND huyện thông báo treo cờ Tổ quốc chào mừng trong toàn huyện như sau:
      1. Về treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 - 24/5/2022), các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc từ sáng ngày 19/5/2022 đến hết ngày 25/5/2022.
     2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân biết, thực hiện.
      3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện: Có trách nhiệm đưa tin, tuyên tuyền rộng rãi chủ trương này. 
      Ủy ban nhân dân huyện thông báo để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn biết, triển khai thực hiện.
      Chi tiết thông báo.