CHUYÊN MỤC

Công tác phòng chống tham nhũng > Lĩnh vực Đất đai - Môi trường > Kế hoạch, kết quả đấu giá QSD đất, quyền khai thác tài nguyên khoáng sản

Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất

Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất