CHUYÊN MỤC

Công tác phòng chống tham nhũng > Lĩnh vực Đất đai - Môi trường > Kế hoạch, kết quả thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Quyết định thu hồi đất