CHUYÊN MỤC

Công tác phòng chống tham nhũng > Lĩnh vực đầu tư mua sắm công > Danh mục dự án đầu tư, mua sắm công

Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018

Giao kế hoạch vốn kết dư ngân sách năm 2017