CHUYÊN MỤC

Công tác phòng chống tham nhũng > Lĩnh vực Tài chính > Kết quả thanh tra, kiểm toán và kết quả thực hiện các kiến nghị thanh tra kiểm toán

về việc khắc phục các kiến nghị của kiểm toán Nhà nước khu vực XII về Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Gia Lai.