CƠ CẤU TỔ CHỨC
 

I. Khái quát chung tình hình bộ máy

II. Cơ cấu, tổ chức
1- Thường trực Huyện ủy
 
anhthe@2x.png
- Họ và tên: Tô Văn Chánh
- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.
- Số điện thoại:
- Email:
- Chức năng, nhiệm vụ:
Thường trực cấp ủy cấp huyện (gồm bí thư và các phó bí thư) chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận, quy chế của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp mình và cấp trên; giải quyết công việc hằng ngày của đảng bộ theo quy chế làm việc; chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập các kỳ họp của ban thường vụ.

2- Lãnh đạo UBND huyện:
anhthe@2x-(2).png
- Họ và tên: Hồ Văn Thảo
- Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện.
- Số điện thoại:
- Email:
anhthe@2x-(3).png
- Họ và tên: Ksor Tin
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện
- Số điện thoại:
- Email:
- Chức năng, nhiệm vụ:
Đang cập nhật