Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1090/UBND-NC 26/06/2023 Công văn về việc công khai thủ tục hành chính 
1170/BC-SNV 19/07/2021 Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 (SIPAS 2020) và...
558/QĐ-UBND 30/06/2021 ​C​ông bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở...
559/QĐ-UBND 30/06/2021 ​Công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban...
548/QĐ-UBND 24/06/2021 ​C​ông bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của...
547/QĐ-UBND 24/06/2021 ​Công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới, 08 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 04 thủ tục hành chính trong...
544/QĐ-UBND 21/06/2021 Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải...
219/BC-UBND 18/06/2021 công tác kiểm soát thủ tục hành chinh, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi...
210/BC-UBND 15/06/2021 kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021
204/BC-UBND 11/06/2021 về việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 6 tháng đầu năm 2021
50/KH-UBND 06/04/2021 Về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021.
111/BC-UBND 19/03/2021 công tác kiểm soát thủ tục hành chính triển khai cơ ché một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường...
144/KH-UBND 30/12/2020 Về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021
372/BC-UBND 25/11/2020 Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2020
975/QĐ-UBND 24/08/2020 Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố danh mục gồm 05 thủ tục hành chính được chuẩn...
684/QĐ-UBND 29/07/2020 C​ông bố Danh mục gồm 06 TTHC hành chính được sửa đổi, bổ sung và 05 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc thẩm...
683/QĐ-UBND 29/07/2020 Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 03 TTHC thuộc thẩm...
91/KH-UBND 17/07/2020 Khắc phục tồn tại hạn chế của công tác cải cách hành chỉnh trong thời gian qua nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính...
607/QĐ-UBND 08/07/2020 Quyết định công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải...
41/KH-UBND 27/03/2020 Về việc tổng kết chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chương trình cải cách hành chính...