CHUYÊN MỤC

Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
444/BC-UBND 20/09/2021 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.
407/BC-UBND 15/12/2020 Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xửu lý vi phảm hành chính năm 2020 huyện Krông Pa
2149/UBND-NC 17/12/2020 Về việc báo cáo danh sách bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý cấp phòng và danh sách cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật năm 2020
286/QĐ-UBND 27/05/2020 Quyết định về ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, lãng phí năm 2020 của huyện Krông Pa.
60/QĐ-UBND 18/02/2020 Quyết định về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của UBND huyện Krông Pa
97/KL-UBND 21/09/2020 Kết luận thanh tra hành chính trường Mẫu giáo xã Chư Rcăm, namw 2019-2020 
99/KL-UBND 22/09/2020 Kết luận thanh tra thu chi tài chính, quản lý mua sắm tài sản công và áp dụng các khoản thu tại Trạm nước sinh hoạt huyện
64/KL-UBND 06/05/2020 Kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng và cấp GCNQSđất cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trên địa bàn thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
19/KL-UBND 06/03/2020 Kết luận thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Bảo hiểm xã hội huyện Krông Pa và Trung tâm y tế huyện Krông Pa
37/KL-UBND 07/04/2020 Kết luận thanh tra bổ sung một phần Kết luận s 19/KL-UBND ngày 06/3/2020 v thanh tra việc s dng qu bo him y tế, mua sm trang thiết b y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuc chữa bnh tại Bảo him xã hi huyn Krông Pa và Trung tâm y tế huyn Krông Pa
344/BC-UBND 28/10/2020 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 
372/BC-UBND 25/11/2020 Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2020
92/BC-UBND 01/04/2020 Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/20219 của Thủ tướng Chính phủ v việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
390/QĐ-UBND 22/11/2019 Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020
975/QĐ-UBND 24/08/2020 Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố danh mục gồm 05 thủ tục hành chính được chuẩn hóa và 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
683/QĐ-UBND 29/07/2020 Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 03 TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp; 14 TTHC được sửa đổi, bổ sung và 06 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.
684/QĐ-UBND 29/07/2020 C​ông bố Danh mục gồm 06 TTHC hành chính được sửa đổi, bổ sung và 05 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
607/QĐ-UBND 08/07/2020 Quyết định công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư Pháp​
50/NQ-HĐND 13/08/2021 Nghị quyết về phương án phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2020.
47/NQ-HĐND 13/08/2021 Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022
49/NQ-HĐND 13/08/2021 Nghị quyết Về việc quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2020.
112/QĐ-UBND 04/03/2021

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Krông Pa

1170/BC-SNV 19/07/2021 Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 (SIPAS 2020) và các giải pháp để cải thiện trong thời gian tới 
544/QĐ-UBND 21/06/2021
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; đơn vị sự nghiệp công lập; doanh nghiệp nhà nước tỉnh Gia Lai
548/QĐ-UBND 24/06/2021 ​C​ông bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
 
559/QĐ-UBND 30/06/2021 ​Công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.​
 
558/QĐ-UBND 30/06/2021 ​C​ông bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố
 
547/QĐ-UBND 24/06/2021 ​Công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới, 08 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện​
 
111/BC-UBND 19/03/2021

công tác kiểm soát thủ tục hành chính triển khai cơ ché một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2021 trên địa bàn huyện Krông Pa

 
21/BC-UBND 16/06/2021 tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn quý II năm 2021 từ ngày 15/3/2020 đến ngày 15/6/2021
219/BC-UBND 18/06/2021 công tác kiểm soát thủ tục hành chinh, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II năm 2021 trên địa bàn huyện Krông Pa.
175/BC-UBND 26/05/2021 tình hình triển khai thực hiện chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2021
 
179/BC-UBND 31/05/2021 tình hình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021
188/BC-UBND 03/06/2021 tình hình hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
204/BC-UBND 11/06/2021 về việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 6 tháng đầu năm 2021
210/BC-UBND 15/06/2021 kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021
214/BC-UBND 17/06/2021 công tác thi hành án luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2021
218/BC-BATGT 18/06/2021 công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
225/BC-UBND 23/06/2021 công tác chỉ đạo, điều hành của ubnd huyện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh kế -xã hội 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2021
235/BC-BCĐLNATTP 28/06/2021 công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 6 tháng  đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021
 
238/BC-UBND 29/06/2021 tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
244/BC-UBND 29/06/2021 tình hình thực hiện công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2021
209/BC-UBND 15/06/2021 Kết quả  thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2021
105/BC-UBND 16/03/2021 Tình hình thực hiện công tác Quý I và chương trình công tác Quý II/2021
262/BC-UBND 09/07/2021 Kết quả triển khai tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021.
521/QĐ-UBND 01/12/2020 Về việc thành lập Đoàn đánh giá áp dụng hệ thống quản lý chất lựong theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020
888/UBND-KT 29/10/2020 Về việc hướng dẫn chuyển đổi hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO.  
535/QĐ-UBND 09/12/2020 Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
41/KH-UBND 27/03/2020 Về việc tổng kết chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030.
144/KH-UBND 30/12/2020 Về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021
50/KH-UBND 06/04/2021 Về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021.
91/KH-UBND 17/07/2020 Khắc phục tồn tại hạn chế của công tác cải cách hành chỉnh trong thời gian qua nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.
03/NQ-UBBC 31/05/2021 Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
02/NQ-UBBC 26/04/2021 Nghị quyết về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử tại 14 đơn vị bầu cử đã ấn định.
07/TB-UBBC 14/04/2021
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ và phụ trách địa bàn cho các thành viên của Ban bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 10, huyện Krông Pa
06/TB-UBBC 12/04/2021 Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung phụ trách địa bàn đối với Ủy viên Ủy ban bầu cử Đại biểu  HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
01/TB-UBBC 02/02/2021 Về việc phân công nhiệm vụ Ủy viên ủy ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 phụ trách địa bàn.
03/QĐ-UBBC 02/02/2021 Về việc thành lập Tiểu ban bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
02/QĐ-UBBC 02/02/2021 V việc thành lập Tiểu ban công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
01/QĐ-UBBC 02/02/2021 Quyết định thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thuộc huyện Krông Pa, nhiệm kỳ 2021-2026.
01/KH-UBBC 01/03/2021 Kế hoạch triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Krông Pa 
01/NQ-UBBC 26/02/2021 Về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử Đại biểu HĐND huyện Krông Pa khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
26/QĐ-UBND 21/01/2021 về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
94/CV-KTTL 10/03/2021 Hỗ trợ công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường - Dự án CAIM
1187/NQ-UBTVQH14 11/01/2021
Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
41/NQ-HĐBCQG 18/01/2021 Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia Hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
1186/2021/UBTVQH14 10/01/2021
Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử.
09/2021/NQLT-UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTTQVN 15/01/2021
Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 .
758/QĐ-UBND 28/12/2020 Quyết định phê duyệt kế hoạch giao rừng năm 2021 trên địa bàn huyện Krông Pa
40/KH-UBND 02/03/2019 về việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức
41/BC-UBND 25/02/2020 Báo cáo về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019
02/QĐ-UBND 25/01/2019 về việc thu hồi đất để xây dựng dự án Nhà máy năng lượng mặt trời Krông Pa 2;
05/TB-UBND 15/01/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng dự án Nhà máy năng lượng mặt trời Krông Pa 2;
19/QĐ-UBND 10/07/2018 Quyết định về việc thu hồi đất để mở rộng bãi rác thải của huyện
49/QĐ-UBND 21/01/2020 Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.
262/TB-TNMT 06/12/2019 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
538/QĐ-UBND 06/12/2019 Quyết định về việc phê duyệt phương án và quyết định đấu giá quyền sử dụng đất
894/QĐ-UBND 24/11/2017 Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất (trả tiền một lần) tại một số vị trí trên địa bàn huyện Krông Pa
889a/QĐ-UBND 18/11/2017 Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại 06 lô đất trên địa bàn huyện Krông Pa
854/QĐ-UBND 19/09/2019 Quyết định thuyên chuyển đối với ông Phạm quốc Bảo
764/QĐ-UBND 05/08/2019 Quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Lương
25/QĐ-UBND 07/01/2019 Quyết định điều động viên chức đối với ông Nay Ran
17/QĐ-UBND 07/01/2019 Quyết định điều động viên chức đối với ông Phạm Hùng Mạnh
16/QĐ-UBND 07/01/2019 Quyết định điều động viên chức đối với ông Hoàng sơn Trung
58/TB-UBND 04/05/2019 thông báo quy hoạch chức danh Giám đốc Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.
766/QĐ-UBND 07/08/2019 Quyết định việc phê duyệt Quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.
243/QĐ-UBND 02/07/2019 Quyết định về việc phê duyệt rà soát, bổ sung Quy hoạch các chức danh lãnh đạo phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.
854a/QĐ-UBND 19/09/2019 Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
850a/QĐ-UBND 19/09/2019 Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế viên chức năm 2019
203/QĐ-UBND 21/01/2019 Quyết định về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2019
390/QĐ-UBND 22/11/2019 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020.
406/BC-UBND 23/12/2019 Báo cáo triển khai triển khai thực hiện Kế hoạch số 1490/KH-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh Gia Lai
395/BC-UBND 17/12/2019 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020
333/BC-UBND 29/10/2019 Báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
270/BC-UBND 06/09/2019 Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm
17/BC-TTr 20/05/2019 Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm
126/KL-UBND 22/10/2019 Kết luận thanh tra việc đầu tư, xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn tại UBND 14 xã, thị trấn.
112/KL-UBND 17/09/2019  Kết luận thanh tra công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại UBND xã Ia Rmok, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

 
65/KL-UBND 06/06/2019 Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của hộ gia đình
tại thửa đất số 79D, vị trí đất TDP8, Phú Túc, Krông Pa

 
64/KL-UBND 06/06/2019 Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của công dân tại TDP8 - Phú Túc - Krông Pa
29/BC-TTr 12/11/2018 Kiểm tra việc quản lý, sử dụng viên chức sự nghiệp bà Dương Thị Sơn
888/QĐ-UBND 04/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019
163/QĐ-UBND 27/05/2019 giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư nông thôn mới năm 2019
16a/QĐ-UBND 31/01/2019 về việc phê duyệt dự toán mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung năm 2019
1624/UBND-KT 26/12/2018 về việc đăng ký danh mục mua sắm tài sản tập trung năm 2019
79/QĐ-UBND 08/05/2019 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư chương trình 135 năm 219
3/QĐ-UBND 03/01/2020 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư năm 2020 và vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư giai đoạn 2016-2020.
2/QĐ-UBND 03/01/2020 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân ách Trung ương năm 2020.
53/BC-UBND 12/03/2020 về việc quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước niên độ ngân sách năm 2019.
10/QĐ-UBND 09/01/2020 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: hệ thống cấp nước sinh hoạt xã đất bằng. hạng mục: mạng đường ống, nhà làm việc, nhà ăn, bếp, cổng, sân bê tông
9/QĐ-UBND 08/01/2020 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: hệ thống cấp nước sinh hoạt xã ia mlah. hạng mục: mạng đường ống, đài nước 40m3
3/QĐ-UBND 03/01/2020 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư năm 2020 và vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư giai đoạn 2016-2020.
510/QĐ-UBND 25/05/2020 Quyết định về việc công bố danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân do đại dịch COVID-19 
15a/QĐ-UBND 16/01/2020 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020
60/QĐ-UBND 18/02/2020 Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất  năm 2020 của huyện Krông Pa
303/QĐ-UBND 31/12/2019 Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
301/QĐ-UBND 30/12/2019 Về việc giao dự toán thu - chi ngân sách cấp xã năm 2020.
310/QĐ-UBND 31/12/2019 Về việc giao ngân sách nhà nước năm 2020.
311/QĐ-UBND 31/12/2019 Về việc gia dự toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách huyện năm 2020.
312/QĐ-UBND 31/12/2019 Về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách huyện năm 2020.
309/QĐ-UBND 31/12/2019 Về việc thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2020.
262/QĐ-UBND 29/11/2019 Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018
6/QĐ-UBND 11/01/2019 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
267/QĐ-UBND 26/12/2018 giao chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư năm 2019
268/QĐ-UBND 26/12/2018 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2019.
264/QĐ-UBND 25/12/2018 về việc giao nhiệm vụ thu, chi học phí năm 2019 cho các đơn vị.
263/QĐ-UBND 25/12/2018 về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách huyện năm 2019.
262/QĐ-UBND 25/12/2018 về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách huyện năm 2019.
261/QĐ-UBND 25/12/2018 về việc giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 cho các xã, thị trấn.
260/QĐ-UBND 25/12/2018 về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách huyện năm 2019.
259/QĐ-UBND 25/12/2018 về việc giao thu ngân sách nhà nước năm 2019.
258/QĐ-UBND 25/12/2018 về việc thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019.
268/QĐ-UBND 26/12/2018 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2019.
267/QĐ-UBND 26/12/2018 giao chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư năm 2019
345/QĐ-UBND 25/06/2019 Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Krông Pa
369/QĐ-UBND 28/06/2019 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Krông Pa
69/KH-UBND 13/06/2018 Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo Nghị định 158/2017/NĐ-CP và Nghị định 150/2013/NĐ-CP năm 2018
560/QĐ-UBND 30/08/2018 Các QĐ Điều động và bổ nhiệm
592/QĐ-UBND 04/09/2018 Các QĐ Điều động viên chức sự nghiệp giáo dục
541/QĐ-UBND 24/07/2018 Điều chỉnh giao chỉ tiêu biên chế viên chức năm 2018
542/QĐ-UBND 24/07/2018 Điều chỉnh giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2018
81/QĐ-UBND 02/03/2018 Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Krông Pa
Theo tin dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, trong hai ngày 19/9 và 20/9, huyện Krông Pa sẽ có mưa, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
(chinhphu.vn)-Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2021 diễn ra chiều 6/9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, đã cung cấp cho báo chí một số nội dung cơ bản của phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra cùng ngày.
(GLO)- Sau khi phát hiện 3 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 trong cộng đồng từ ngày 28 đến 30-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách nhằm truy vết, khoanh vùng, dập dịch và quyết tâm không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Phong tỏa 30 hộ dân

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hoá (28/8/1945 - 28/8/2021), Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã viết thư gửi các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

   Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ cách mạng lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình Hà Nội. Ngày 02 tháng 09 năm 2021, là 76 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, đặc biệt năm 2021 cũng là năm các cấp ủy đảng triển khai rộng rãi đưa Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào trong đời sống nhân dân. Nhìn lại tổng kết thành tựu 35 năm đổi mới đất nước, mỗi người dân Việt Nam càng thấy thấm thía hơn giá trị của độc lập, tự do; ý nghĩa lớn lao và sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và quyền của mỗi dân tộc. Đó cũng là khát vọng, mục tiêu, lý tưởng mà mỗi người dân Việt Nam đều hướng đến.

 
I. KHÁI LƯỢC TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
Ủy ban nhân dân huyện thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ như sau:
Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 441/QĐ-UBND của UBND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, huyện Krông Pa đã khẩn trương triển khai rà soát, tổng hợp danh sách đối tượng hỗ trợ theo quy định. Với phương châm “Hỗ trợ đúng đối tượng, không bỏ sót đối tượng”, tính đến ngày 10-8, toàn huyện KrôngPa đã có 451 lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc tại 13 xã, thị trấn được giải quyết hưởng chính sách hỗ trợ, với 1,5 triệu đồng/người, tổng kinh phí hơn 676 triệu đồng.
Ngày 12/8/2021, Phó trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai, Bác sỹ Dương Đình Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai đã ký quyết định số 1993/QĐ-BCĐ và 1994/QĐ-BCĐ  quyết định hoàn thành thời gian cách ly y tế điều trị bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai đối với bệnh nhân N.V.H (sinh năm 1974) và bệnh nhân N.A.X.N (sinh năm 2004)  địa chỉ 245 Hùng Vương, Tổ dân phố 8, Thị trấn Phú Túc, là chồng và con của bệnh nhân mã số 44302 N.T.T.N đã được ra viện ngày 09/8/2021. Như vậy, đến thời điểm này huyện KrôngPa đã có 03 trường hợp được ra viện.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030, có hiệu lực từ ngày 15/7/2021
Ngày 10/6/2021, Chi cục chăn nuôi thú ý thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai ban hành văn bản số 326/CCCNTY-QLDB hướng dẫn một số biện pháp phát hiện, chăm sóc và xử lý bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, cụ thể đặc điểm, chăm sóc và xử lý bệnh viêm da nổi cục như sau:
Ngày 12/6/2021, Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và có bài phát biểu quan trọng “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Bài phát biểu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về đối nội và đối ngoại.
Ngày 29/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. 
   Ngày 23/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch số 1003/KH-UBND về việc thực hiện Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030:
   Lịch sử Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Vượt qua sự hạn chế về tư tưởng cứu nước của các sĩ phu yêu nước và các nhà cách mạng có xu hướng tư sản đương thời, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, mà sự kiện tạo ra bước ngoặt căn bản trong việc hình thành con đường cứu nước của dân tộc là khi Người đọc được Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin vào tháng 7/1920.
Ngày 22/7/2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký phê duyệt Quyết định số 1316/QĐ-TTg về Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam.
Ngày 09/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 về ưu đãi người có công với cách mạng và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021; Pháp lệnh gồm 7 chương và 58 điều, trong đó có bổ sung 10 điều mới và sửa đổi nội dung 41 điều, đặc biệt đã bổ sung 2 chương mới: “Công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ” và “Nguồn lực thực hiện” và có nhiều điểm mới hướng tới nâng cao chế độ ưu đãi và mở rộng số người hưởng ưu đãi người có công với cách mạng, cụ thể như sau:
   Căn cứ nhu cầu thực tế tại TY POWERCHINA GUIYANG ENGINEERING CORPORATION LIMITED - THIẾT KẾ, CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ, THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ IALE 1 CÔNG SUẤT 100MW TẠI TỈNH GIA LAI nhà máy điện gió Nhà máy điện gió Iale 1 - 100MW tại địa điểm Thôn Phú Bình, Xã Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai, TY POWERCHINA GUIYANG ENGINEERING CORPORATION LIMITED - THIẾT KẾ, CUNG CÁP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ, THI CÔNG XÂY DỰNG công trình nhà máy điện GIÓ IALE 1 CÔNG SUẤT 100MW TẠI TỈNH GIA LAI nhà máy điện gió Nhà máy điện gió Iale I - 100MW tại địa điểm Thôn Phú Bình, Xã Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí cộng việc dự kiến tuyển dụng lao động nuớc ngoài, cụ thể như sau:
    Ngày thương binh liệt sĩ (ngày 27/7) là một ngày lễ kỉ niệm được tổ chức hàng năm nhằm tưởng niệm về những người thương binh, liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến giành độc lập, bảo vệ tổ quốc.
    Ngày lễ này được ghi nhận như là một biểu hiện của truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, ăn quả nhớ kẻ trồng cây ở Việt Nam. Qua đó tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với những người có công với Cách mạng từ trước đến nay.
Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Na
Thực hiện công điện khẩn số 16/CĐ-UBND, ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng chống dịch COVID-19 do liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại huyện KrôngPa. Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với BCĐ các huyện, thị xã, thành phố, ngày 17/7/2021, huyện Krông Pa đã tiến hành phong tỏa toàn bộ thị trấn Phú Túc, thành lập 05 chốt kiểm soát ở 05 cửa ngõ vào thị trấn Phú Túc.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh  Covid-19, những ngày này cùng với các cấp, ngành và toàn thể nhân dân chung tay phòng chống dịch Covid -19, tuổi trẻ huyện Krông Pa  đã có nhiều hoạt động hết sức thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trong việc chung tay phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2020/NĐ-CP quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, có hiệu lực thi hành từ ngày 23/1/2021.
Nghị quyết nêu rõ: Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg (Chỉ thị 16) tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam nhằm sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Sáng ngày 22/7, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Chủ trì cuộc họp chủ trì cuộc họp khẩn Ban Thường trực Ban Chỉ đạo để triển khai các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19.
Năng động, nhiệt tình trong công tác Hội, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, quan tâm chăm lo đời sống cho chị em phụ nữ là những gì để nói về chị Rơ Ô H’Nơm, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ buôn Nu, xã Ia RSươm.
(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, những ngày qua, ngành Y tế tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 3. Ưu tiên hàng đầu là không để xảy ra sai sót, đảm bảo an toàn tiêm chủng. Ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế-cho biết: Ngày 15-6, UBND tỉnh có Công văn hỏa tốc số 789/UBND-KGVX về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, yêu cầu phải hoàn thành tiêm chủng trước ngày 18-6. Theo đó, ngành Y tế điều chỉnh kế hoạch theo hướng tăng số lượng đối tượng được tiêm chủng trong ngày và thực hiện nghiêm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19 tại các điểm tiêm.
Chuyên trang News Medical Life Sciences dẫn kết quả một nghiên cứu mới của nhóm khoa học gia quốc tế cho hay những thử nghiệm trên vi khuẩn Dolosigranulum Pigrum đã đạt kết quả ngoài mong đợi trong việc điều chỉnh phản ứng miễn dịch ở đường thở và bảo vệ các tế bào chống lại sự lây nhiễm của SARS-CoV-2 (vi rút gây ra dịch Covid-19).
(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, bệnh nhân 6601 hiện đang điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3 với vi rút SARS-CoV-2.
   Ngày 03/05/2019, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Dolab), Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và Trung tâm giới thiệu việc làm và nhân lực nước ngoài (ZAV) thuộc cơ quan Lao động Liên bang Đức (BA) đã ký Thỏa thuận hợp tác tuyển chọn, đào tạo và đưa điều dưỡng viên Việt Nam đi học tập, làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa (bao gồm chăm sóc người già, người bệnh, trẻ em...) tại CHLB Đức giai đoạn 2019-2022. Đây là Chương trình phi lợi nhuận, mục tiêu là đào tạo ửng viên điều dưỡng Việt Nam có đủ điều kiện sang Đức học tập, làm việc lâu dài trong lĩnh vực y tế một cách minh bạch, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho ứng viên Việt Nam và góp phần tăng cường hợp tác hữu nghị, cùng có lợi giữa Việt Nam và CHLB Đức.

   Khóa 3 năm học 2021 - 2022, Chương trình tuyển chọn 100 ứng viên, tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu diện từ ngày 15/4/2021 đến ngày 11/6/2021 tại Cục Quán lý lao động ngoài nước, địa chỉ: 41B Lý Thái Tổ, Hà Nội (điện thoại: 024.38249517 số máy lẻ 313/ 512/ 513). Thông tin về Chương trình đãng tải trên Website cùa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (www.molisa.gov.vn, mục tin tức -> lao động -> xuất khẩu lao động), Cục Quản lý lao động ngoài nước (www.dolab.gov.vn) .
Triển khai Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA), từ năm 2012 đến nay, Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với phía Nhật Bản tuyển chọn 9 khóa ứng viên điều dưỡng, hộ lý tổng số 1.920 chỉ tiêu. Đến nay đã có 1.340 điều dường, hộ lý đã được sang làm việc tại các cơ sở tiếp nhận của Nhật Bản.
 
Cục Quản lý lao động ngoài nước đã thống nhất với phía Nhật Bản về kể hoạch tuyển chọn Khóa 10 năm 2021, thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 15/4 đến 30/10/2021.
 
Cục Quản lý lao động ngoài nước đã thông tin rộng rãi trên trang web của Cục (http://www.dolab.gov.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng.

Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa thông báo đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện biết và tham gia đăng ký nếu có đủ điều kiện.

Đơn vị bầu cử số: 10 (huyện Krông) gồm 14 xã, thị trấn.

images3028709_1_Chuan_NQ_so_33_1.jpg

Gồm 06 đơn vị hành chính cấp huyện: thị xã Ayun Pa, huyện Chư Sê, huyện Chư Pưh, huyện Phú Thiện, huyện Krông Pa, huyện Ia Pa.

NQ559.png
Trên cơ sở kết quả phiên giao dịch việc làm định kỳ tháng 5 năm 2021 do Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm tỉnh Gia Lai cung cấp. 
Đơn vị bầu cử số: 10 (Xã Ia Dreh)
 Gồm: Buôn Kơ Jing, Buôn Hdreh, Buôn Tơ Nung, Buôn Chờ Tung
Đơn vị bầu cử số: 10 (Xã Ia Dreh)
Gồm: Buôn Kơ Jing, Buôn Hdreh, Buôn Tơ Nung, Buôn Chờ Tung
Đơn vị bầu cử số: 11 (Xã Krông Năng)
Gồm: Buôn Ji, Buôn Jú, Buôn Ia HLy, Buôn Ia Sóa
Đơn vị bầu cử số: 09 (Xã Ia Rmok)
Gồm: Buôn Nông Siu, Buôn Bhă Nga, Buôn Gum Gốp, Buôn Blăk, Buôn Ia Klon
Đơn vị bầu cử số: 10 (Xã Ia Dreh)
Gồm: Buôn Kơ Jing, Buôn Hdreh, Buôn Tơ Nung, Buôn Chờ Tung
Đơn vị bầu cử số: 11 (Xã Krông Năng)
 Gồm: Buôn Ji, Buôn Jú, Buôn Ia HLy, Buôn Ia Sóa
Đơn vị bầu cử số: 12 (Xã Chư Ngọc)
Gồm: Buôn Djrét, Thôn Thống Nhất, Buôn H’ Múc, Buôn Sai, Buôn Chư Ung, Buôn Blang
Đơn vị bầu cử số: 13 (Xã Ia Mlah)
Gồm: Buôn Du, Buôn Prong, Buôn Chính Hòa, Buôn Tân Túk
Đơn vị bầu cử số: 13 (Xã Ia Mlah)
Gồm: Buôn Du, Buôn Prong, Buôn Chính Hòa, Buôn Tân Túk
Đơn vị bầu cử số: 11 (Xã Krông Năng)
Gồm: Buôn Ji, Buôn Jú, Buôn Ia HLy, Buôn Ia Sóa
Đơn vị bầu cử số: 12 (Xã Chư Ngọc)
Gồm: Buôn Djrét, Thôn Thống Nhất, Buôn H’ Múc, Buôn Sai, Buôn Chư Ung, Buôn Blang
Đơn vị bầu cử số: 12 (Xã Chư Ngọc)
Gồm: Buôn Djrét, Thôn Thống Nhất, Buôn H’ Múc, Buôn Sai, Buôn Chư Ung, Buôn Blang
Đơn vị bầu cử số: 13 (Xã Ia Mlah)
Gồm: Buôn Du, Buôn Prong, Buôn Chính Hòa, Buôn Tân Túk
Đơn vị bầu cử số: 14 (Xã Đất Bằng)
Gồm: Buôn Ia Rnho, Buôn Ia Prông, Buôn Ia Rpua, Buôn Ma Giai
Đơn vị bầu cử số: 14 (Xã Đất Bằng)
Gồm: Buôn Ia Rnho, Buôn Ia Prông, Buôn Ia Rpua, Buôn Ma Giai
Đơn vị bầu cử số: 14 (Xã Đất Bằng)
 Gồm: Buôn Ia Rnho, Buôn Ia Prông, Buôn Ia Rpua, Buôn Ma Giai
Đơn vị bầu cử số: 09 (Xã Ia Rmok)
Gồm: Buôn Nông Siu, Buôn Bhă Nga, Buôn Gum Gốp, Buôn Blăk, Buôn Ia Klon
Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã khẳng định vai trò xung kích, phát huy sáng kiến trong lĩnh vực cải cách hành chính, vận động, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Một trong số đó là việc tổ chức nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính tại những khu dân cư vào các ngày cuối tuần đã tạo được hiệu ứng tích cực. Từ đó, góp phần giúp đỡ người dân giải quyết công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi.
Đơn vị bầu cử số: 09 (Xã Ia Rmok)
Gồm: Buôn Nông Siu, Buôn Bhă Nga, Buôn Gum Gốp, Buôn Blăk, Buôn Ia Klon
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 505/UBND-NC về thúc đẩy cải cách hành thủ tục hành chính (TTHC), đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành.
Đơn vị bầu cử số: 08 (Xã Chư Drăng)
Gồm: Buôn Suối Cẩm, Buôn Chư Krih, Buôn Thành Công, Buôn Nung, Buôn Ia Jíp
Đơn vị bầu cử số: 01 (Thị trấn Phú Túc) .
Gồm: Tổ dân phố 1, Tổ dân phố 2, Tổ dân phố 3, Tổ dân phố 4, Tổ dân phố 5, Tổ dân phố 6, Tổ dân phố 7, Tổ dân phố 8, Tổ dân phố 9, Tổ Dân phố 10
Đơn vị bầu cử số: 01 (Thị trấn Phú Túc) .
Gồm: Tổ dân phố 1, Tổ dân phố 2, Tổ dân phố 3, Tổ dân phố 4, Tổ dân phố 5, Tổ dân phố 6, Tổ dân phố 7, Tổ dân phố 8, Tổ dân phố 9, Tổ Dân phố 10
Đơn vị bầu cử số: 01 (Thị trấn Phú Túc) .
Gồm: Tổ dân phố 1, Tổ dân phố 2, Tổ dân phố 3, Tổ dân phố 4, Tổ dân phố 5, Tổ dân phố 6, Tổ dân phố 7, Tổ dân phố 8, Tổ dân phố 9, Tổ Dân phố 10
Đơn vị bầu cử số: 01 (Thị trấn Phú Túc) .
Gồm: Tổ dân phố 1, Tổ dân phố 2, Tổ dân phố 3, Tổ dân phố 4, Tổ dân phố 5, Tổ dân phố 6, Tổ dân phố 7, Tổ dân phố 8, Tổ dân phố 9, Tổ Dân phố 10
Đơn vị bầu cử số: 02 (Xã Phú Cần).
Gồm: Thôn Hưng Hà, Buôn Tang, Thôn Thắng Lợi, Buôn Thim, Buôn Bluk, Buôn Mlah
Đơn vị bầu cử số: 02 (Xã Phú Cần).
Gồm: Thôn Hưng Hà, Buôn Tang, Thôn Thắng Lợi, Buôn Thim, Buôn Bluk, Buôn Mlah
Đơn vị bầu cử số: 02 (Xã Phú Cần).
Gồm: Thôn Hưng Hà, Buôn Tang, Thôn Thắng Lợi, Buôn Thim, Buôn Bluk, Buôn Mlah
Đơn vị bầu cử số: 03 (Xã Chư Gu)
Gồm: Buôn Chư Jut, Buôn Chư Bang, Thôn Tập đoàn 4+5, Buôn Tơ Nia, Buôn Đông Thuớ, Buôn Ka Tô
Đơn vị bầu cử số: 01 (Thị trấn Phú Túc) .
Gồm: Tổ dân phố 1, Tổ dân phố 2, Tổ dân phố 3, Tổ dân phố 4, Tổ dân phố 5, Tổ dân phố 6, Tổ dân phố 7, Tổ dân phố 8, Tổ dân phố 9, Tổ Dân phố 10
Đơn vị bầu cử số: 02 (Xã Phú Cần).
Gồm: Thôn Hưng Hà, Buôn Tang, Thôn Thắng Lợi, Buôn Thim, Buôn Bluk, Buôn Mlah
Đơn vị bầu cử số: 02 (Xã Phú Cần).
Gồm: Thôn Hưng Hà, Buôn Tang, Thôn Thắng Lợi, Buôn Thim, Buôn Bluk, Buôn Mlah
Đơn vị bầu cử số: 03 (Xã Chư Gu)
Gồm: Buôn Chư Jut, Buôn Chư Bang, Thôn Tập đoàn 4+5, Buôn Tơ Nia, Buôn Đông Thuớ, Buôn Ka Tô
Đơn vị bầu cử số: 04 (Xã Chư Rcăm)
Gồm: Thôn Sông Ba, Buôn Du, Buôn H’ Lang, Thôn Mới, Buôn Đoàn Kết
Đơn vị bầu cử số: 04 (Xã Chư Rcăm) Gồm: Thôn Sông Ba, Buôn Du, Buôn H’ Lang, Thôn Mới, Buôn Đoàn Kết
Đơn vị bầu cử số: 04 (Xã Chư Rcăm) Gồm: Thôn Sông Ba, Buôn Du, Buôn H’ Lang, Thôn Mới, Buôn Đoàn Kết
Đơn vị bầu cử số: 04 (Xã Chư Rcăm)
Gồm: Thôn Sông Ba, Buôn Du, Buôn H’ Lang, Thôn Mới, Buôn Đoàn Kết
Đơn vị bầu cử số: 03 (Xã Chư Gu)
Gồm: Buôn Chư Jut, Buôn Chư Bang, Thôn Tập đoàn 4+5, Buôn Tơ Nia, Buôn Đông Thuớ, Buôn Ka Tô

 
Đơn vị bầu cử số: 03 (Xã Chư Gu)
Gồm: Buôn Chư Jut, Buôn Chư Bang, Thôn Tập đoàn 4+5, Buôn Tơ Nia, Buôn Đông Thuớ, Buôn Ka Tô
Đơn vị bầu cử số: 03 (Xã Chư Gu)
Gồm: Buôn Chư Jut, Buôn Chư Bang, Thôn Tập đoàn 4+5, Buôn Tơ Nia, Buôn Đông Thuớ, Buôn Ka Tô
Đơn vị bầu cử số: 04 (Xã Chư Rcăm)
Gồm: Thôn Sông Ba, Buôn Du, Buôn H’ Lang, Thôn Mới, Buôn Đoàn Kết
Đơn vị bầu cử số: 05 (Xã Ia Rsai)
Gồm: Thôn Quỳnh Phụ, Buôn Enan, Buôn Chư Jú, Buôn Ekia, Buôn Chư Tê, Buôn Puh Chik, Buôn Pan
Đơn vị bầu cử số: 05 (Xã Ia Rsai)
Gồm: Thôn Quỳnh Phụ, Buôn Enan, Buôn Chư Jú, Buôn Ekia, Buôn Chư Tê, Buôn Puh Chik, Buôn Pan
Đơn vị bầu cử số: 05 (Xã Ia Rsai)
Gồm: Thôn Quỳnh Phụ, Buôn Enan, Buôn Chư Jú, Buôn Ekia, Buôn Chư Tê, Buôn Puh Chik, Buôn Pan
Đơn vị bầu cử số: 06 (Xã Ia Rsươm)
Gồm: Buôn Phùm, Thôn Quỳnh Phú, Thôn Hưng Phú, Buôn Nu, Buôn Toát, Thôn Huy Hoàng
Đơn vị bầu cử số: 06 (Xã Ia Rsươm)
Gồm: Buôn Phùm, Thôn Quỳnh Phú, Thôn Hưng Phú, Buôn Nu, Buôn Toát, Thôn Huy Hoàng
Đơn vị bầu cử số: 07 (Xã Uar)
Gồm: Buôn Tiang, Thôn Thanh Bình, Thôn An Bình, Buôn Ngôl, Buôn Choanh
Đơn vị bầu cử số: 07 (Xã Uar)
Gồm: Buôn Tiang, Thôn Thanh Bình, Thôn An Bình, Buôn Ngôl, Buôn Choanh
Đơn vị bầu cử số: 06 (Xã Ia Rsươm)
Gồm: Buôn Phùm, Thôn Quỳnh Phú, Thôn Hưng Phú, Buôn Nu, Buôn Toát, Thôn Huy Hoàng
Đơn vị bầu cử số: 06 (Xã Ia Rsươm)
Gồm: Buôn Phùm, Thôn Quỳnh Phú, Thôn Hưng Phú, Buôn Nu, Buôn Toát, Thôn Huy Hoàng
Đơn vị bầu cử số: 06 (Xã Ia Rsươm)
Gồm: Buôn Phùm, Thôn Quỳnh Phú, Thôn Hưng Phú, Buôn Nu, Buôn Toát, Thôn Huy Hoàng
Đơn vị bầu cử số: 07 (Xã Uar)
Gồm: Buôn Tiang, Thôn Thanh Bình, Thôn An Bình, Buôn Ngôl, Buôn Choanh
Đơn vị bầu cử số: 01 (Thị trấn Phú Túc) .
Gồm: Tổ dân phố 1, Tổ dân phố 2, Tổ dân phố 3, Tổ dân phố 4, Tổ dân phố 5, Tổ dân phố 6, Tổ dân phố 7, Tổ dân phố 8, Tổ dân phố 9, Tổ Dân phố 10
Đơn vị bầu cử số 1 (thị trấn Phú Túc).
Gồm: Tổ dân phố 1, Tổ dân phố 2, Tổ dân phố 3, Tổ dân phố 4, Tổ dân phố 5, Tổ dân phố 6, Tổ dân phố 7, Tổ dân phố 8, Tổ dân phố 9, Tổ Dân phố 10
Tài liệu giới thiệu Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ.
Chiều ngày 16/4/2021, tại Hội trường Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026. Tham dự hội nghị có Ông Kpă Ngun - Phó Bí thư Thường trực Huyện Ủy; Ông Mai Xuân Tuân - Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Ông Nguyễn Tiến Đãng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ - cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử huyện và đại diện lãnh đạo của các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào ngày 23/5/2021 thành công tốt đẹp, huyện Krông Pa đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.
Sáng ngày 01/4/2021, Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện do bà Cao Thị Viễn Phương - Huyện ủy viên- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bầu cử (đợt 1) đối với Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Drăng. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Hoài Châu - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Chư Drăng cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, cán bộ phụ trách công tác bầu cử của xã, Ban công tác Mặt trận các thôn, buôn trên địa bàn xã.
Bầu cử Đaị biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức ngày 23-5-2021, để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri, nhất là cử tri người đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, huyện Krông Pa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử.
CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH VỀ BẦU CỬ
TỔ CHỨC HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ
CỬ TRI VÀ DANH SÁCH CỬ TRI
VIỆC ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ
NGÀY BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC, TRÌNH TỰ BỎ PHIẾU, KIỂM PHIẾU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BẦU CỬ
CHI TIẾT CÁC VĂN BẢN
CHI TIẾT CÁC BIỂU MẪU

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẦU CỬ

(GLO)- Trong lần đầu tiên tỉnh tiến hành khảo sát, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) năm 2019, huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) có một số chỉ số liên quan tới đội ngũ cán bộ chưa được đánh giá cao. Do vậy, cấp ủy và chính quyền địa phương đang tích cực triển khai các giải pháp để cải thiện các chỉ số này.
Chi tiết Quyết định: tại đây.
Chi tiết bảng giá cước: Tại đây.
NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
Tài liệu họp báo công bố bộ luật lao động năm 2019
Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Giới thiệu những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức
Giới thiệu những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương
Giới thiệu Luật dân quân tự vệ số 48/2019/QH14
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
    Ngày 18 tháng 6 năm 2012, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) và ngày 02 tháng 7 năm 2012 Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố Luật này. Luật có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2013.
    Ngày 20/11/2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13 (sau đây gọi là Luật căn cước công dân). Chủ tích nước ký Lệnh số 17/2014/L-CTN ngày 04/12/2014 công bố Luật căn cước công dân. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.

 
   Ngày 20 tháng 6 năm 2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật hòa giải ở cơ sở. Ngày 05 tháng 7 năm 2013, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh công bố Luật hòa giải ở cơ sở. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT TỐ CÁO
Luật tố cáo được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018. Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 25/6/2018. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

 
Tài liệu phổ biến Luật phòng chống tham nhũng năm 2018
    Chiều ngày 11/4, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Krông Pa, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Huyện Krông Pa tổ chức Lễ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 82, hệ tại chức, mở tại huyện Krông Pa.
Chiều 22/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Phát triển nông nghiệp phải gắn kết chặt chẽ với phát triển nông thôn, trong đó quy hoạch nông thôn là yếu tố tiên quyết đầu tiên. Trên thế giới, quy hoạch xây dựng nông thôn mới không còn xa lạ và cũng có rất nhiều bài học kinh nghiệm thành công. Tuy nhiên, vẫn còn đó câu hỏi chính vẫn còn để ngỏ cần được đặt ra với công tác quy hoạch nông thôn mới theo hướng bền vững: “Quy hoạch là để phát triển nhưng cần theo cách tiếp cận nào và định hướng nào?”. Bài viết này dựa trên kinh nghiệm quốc tế để tìm lời giải đáp câu hỏi đó.
Sáng 20-1, đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Đức cơ) đã tổ chức lễ phát động tham gia phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” ở làng Mook Trê, xã Ia Dom.
 Đánh giá sau 2 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ông Kpă Thuyên-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Trưởng ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nhận xét: “Chương trình đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân rất cao với ý thức sâu sắc rằng triển khai chương trình nông thôn mới là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với nông dân. Kết quả khả quan từ các xã điểm trên địa bàn tỉnh, dù chưa thực sự đồng đều giữa các vùng, song đã thể hiện sự thành công bước đầu của chương trình”.
Khi đến với Gia Lai cũng đã từng nghe nhắc đến vùng đất Krông Pa đầy nắng và gió, cũng chính vì có khí hậu trời phú này mà nơi đây có được món đặc sản " Bò một nắng ". Người làm phải chọn những miếng thịt đùi dẻo và tươi mới có được những miếng thịt bò một nắng ngon ngọt đậm đà hương vị núi rừng.
Muối kiến | 17/12/2012
Đây là món ăn mà muốn khai thác được con người ta phải cực khổ len lõi vào những khu rừng sâu thẳm để bắt được những tổ kiến to đùng. Khi bắt họ mang theo những bộ trang phục đặc chủng để không bị kiến cắn và phải trèo trên những cành cây cao để chặt được những tổ kiến vàng ngon nhất, nhiều trứng nhất, sau đó đặt những tổ kiến này vào trong nồi đốt lửa nhẹ cho kiến vàng chết để lấy kiến, cho kiến vào trong chảo và sao cho kiến khô nhẹ hơn rồi cho vào cối, bỏ thêm ớt, muối và bột ngọt, giã ra.
Mật ong rừng | 17/12/2012
Mật ong rừng nguyên chất được những người dân bản địa (vùng dân tộc Krông Pa Gia Lai) vào Rừng tìm rồi lấy về, đảm bảo 100% là Mật ong rừng nguyên chất, không đường, không pha trộn bất cứ một thứ gì vào mật ong. Đặc điểm: Mật rất Thơm, uống không Khé cổ và không có cảm giác Ngấy, Mật có thể để được rất lâu mà không bị Cô Đọng và Biến Mầu. Quý khách có thể dùng thử nếu không đúng chúng tôi xin hoàn lại tiền cho quý khách.
Ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó Bộ Chính trị chỉ đạo các cấp ủy Đảng phải tập trung lãnh đạo việc làm theo phong cách Hồ Chí Minh.
Lời nói đi đôi với việc làm, đây là một trong những đạo lý làm người, mà Bác Hồ là một tấm gương sáng cho mọi thế hệ người học tập và làm theo.
Đầu năm 1969, nhân dịp toàn Đảng, toàn dân ta chuẩn bị kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng, lần kỷ niệm đầu tiên sau mấy năm chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trên miền Bắc, nhận rõ tính cấp thiết của công tác tư tưởng chính trị ở thời điểm có ý nghĩa bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Rèn luyện và tu dưỡng đạo đức là vấn đề quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Người:
            
Tổng cộng có: 271 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật UBND cấp huyện Phòng Kinh tế - Hạ tầng Đường thủy nội địa
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND cấp huyện Phòng Kinh tế - Hạ tầng Đường thủy nội địa
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND cấp huyện Phòng Kinh tế - Hạ tầng Đường thủy nội địa
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Lĩnh vực đất đai
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật UBND cấp huyện Phòng Kinh tế - Hạ tầng Đường thủy nội địa
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa UBND cấp huyện Phòng Kinh tế - Hạ tầng Đường thủy nội địa
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND cấp huyện Phòng Kinh tế - Hạ tầng Đường thủy nội địa
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa UBND cấp huyện Phòng Kinh tế - Hạ tầng Đường thủy nội địa
Thủ tục xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa UBND cấp huyện Phòng Kinh tế - Hạ tầng Đường thủy nội địa
Thủ tục cấp giấy đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa UBND cấp huyện Phòng Kinh tế - Hạ tầng Đường thủy nội địa
Thủ tục đăng ký giải thể tự nguyện hợp tác xã Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh - Phòng Tài chính-Kế hoạch
Lĩnh vực đăng ký kinh doanh
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố UBND cấp huyện Phòng Y tế Lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phầm
Thủ tục đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lĩnh vực đăng ký kinh doanh
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh