Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
14/NQ-HĐND 13/07/2021 ​về việc phê chuẩn danh sách ủy viên ban kinh tế xã hội của HĐND huyện krông pa khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026
15/NQ-HĐND 13/07/2021 về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban dân tộc của HĐND huyện krông pa khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026
16/NQ-HĐND 13/07/2021 về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban pháp chế của HĐND huyện krông pa khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026
13/NQ-HĐND 08/07/2021 Về việc thành lập 14 Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.  
12/NQ-HĐND 28/06/2021 Về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND huyện Krông Pa khóa XII, NK 2021-2026.
57/NQ-HĐND 17/07/2019 Nghị quyết Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019
58/NQ-HĐN 17/07/2019 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2018
59/NQ-HĐN 17/07/2019 Nghị quyết Về việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2019
60/NQ-HĐND 17/07/2019 Nghị quyết phê chuẩn phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2018
61/NQ-HĐND 17/07/2019 Nghị quyết Về việc phê chuẩn danh mục đầu tư từ nguồn dự phòng giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư.
62/NQ-HĐND 17/07/2019 Nghị quyết Về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn tỉnh phân...
63/NQ-HĐND 17/07/2019 Nghị quyết Về việc thống nhất cho chủ trương đầu tư xây dựng các tuyến đường hẻm trên địa bàn thị trấn phú túc.
64/NQ-HĐND 17/07/2019 Nghị quyết Về việc phê chuẩn chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020
55/NQ-HĐND 10/04/2019 Nghị quyết Về việc thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Túc giai đoạn đến năm 2035.
56/NQ-HĐND 10/04/2019 Nghị quyết Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.
50/NQ-HĐND 24/12/2018 Về việc kế hoạch tổ chức kỳ họp thường kỳ năm 2019 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
51/NQ-HĐND 24/12/2018 Về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
52/NQ-HĐND 24/12/2018 Về việc phê chuẩn phương án phẩn bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phẩn bổ ngân sách huyện năm 2019.
53/NQ-HĐND 24/12/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2019.
54/NQ-HĐND 24/12/2018 Về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình đầu tư nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2017.
49/NQ-HĐND 20/12/2018 Về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân huyện bầu.