ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

I. Sơ đồ tổ chức
so-đo-to-chuc-(1).jpg
 
                                                                                                                   
II. Thông tin cá nhân cán bộ lãnh đạo UBND Huyện
1- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
STT Họ vàn tên Chức vụ Số điện thoại địa chỉ Email
1 Hồ Văn Thảo Chủ tịch UBND 0888009059 thaohv.krongpa@gialai.gov.vn
2 Ksor Tin Phó Chủ tịch UBND 02693607689 tink.krongpa@gialai.gov.vn
3 Nguyễn Tiến Đãng Phó Chủ tịch UBND 02693617679 dangnt.krongpa@gialai.gov.vn

2- Lãnh đạo các phòng ban huyện:
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ Email
I Văn phòng HĐND-UBND
1 Lê Văn Hoàng Chánh Văn phòng 0905247462 hoanglv.krongpa@gialai.gov.vn
2 Nguyễn Trọng Vĩ Phó Chánh Văn phòng 0983364687 vynt.krongpa@gialai.gov.vn
3 Hoàng Thùy Trang Phó Chánh Văn phòng 0981118827 tranght.krongpa@gialai.gov.vn
II Phòng Nội vụ
1 Ksor Nhật Phó Trưởng phòng 0941367308 nhatk.krongpa@gialai.gov.vn
3 Vũ Trung Hải Phó Trưởng phòng 0387135785 haivt.krongpa@gialai.gov.vn
III Phòng Tài chính-Kế hoạch
1 Đào Văn Thắng Trưởng phòng 0971561978 thangdv.krongpa@gialai.gov.vn
2 Phạm Đình Tứ Phó Trưởng phòng 0932379568 tupd.krongpa@gialai.gov.vn
3 Cao Văn Dũng Phó Trưởng phòng 0905149629  
IV Phòng Kinh tế-Hạ tầng
1 Trần Văn Lương Trưởng phòng 0979489441 luongtv.krongpa@gialai.gov.vn
2 Nguyễn Huy Cao Cường Phó Trưởng phòng 0932112777 cuongnhc.krongpa@gialai.gov.vn
V Phòng Tài nguyên-Môi trường
1 Nguyễn Trí Quang Trưởng phòng 02693607898 quangnt.krongpa@gialai.gov.vn
2 Mai Duy Cần Phó Trưởng phòng 0986008129 canmd.krongpa@gialai.gov.vn
VI Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
1 Võ Ngọc Châu Trưởng phòng 0394223675 chauvn.krongpa@gialai.gov.vn
VII Phòng Giáo dục & Đào tạo
1 Chu Sỹ Lin  Trưởng phòng 0978752899 lincs.krongpa@gialai.gov.vn
2 Trần Quốc Định Phó trưởng phòng 0905580798 dinhtq.krongpa@gialai.gov.vn
VIII Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
1 Nguyễn Văn Hường Trưởng phòng 0984068128 huongnv.krongpa@gialai.gov.vn
2 Đinh Văn Đức Phó Trưởng phòng 0372676678 ducdv.krongpa@gialai.gov.vn
IX Phòng Tư pháp
1 Lê Văn Hoàng  Trưởng phòng 0905247462 hoanglv.krongpa@gialai.gov.vn
X Phòng Dân tộc
1        
XI Phòng Văn hóa & Thông tin
1 Trần Như Lý Phó Trưởng phòng 02693607929 lytn.krongpa@gialai.gov.vn
XII Thanh tra huyện
1 Trần Quang Hiển Chánh Thanh tra 0914149661 hientq.krongpa@gialai.gov.vn
2 Kpă Jam Phó Chánh thanh tra 0943099137 jamk.krongpa@gialai.gov.vn