Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
49/NQ-HĐND 13/08/2021 Nghị quyết Về việc quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2020.
47/NQ-HĐND 13/08/2021 Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022
50/NQ-HĐND 13/08/2021 Nghị quyết về phương án phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2020.
15a/QĐ-UBND 16/01/2020 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020
2/QĐ-UBND 03/01/2020 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân ách Trung ương năm 2020.
3/QĐ-UBND 03/01/2020 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư năm 2020 và vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung...
309/QĐ-UBND 31/12/2019 Về việc thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2020.
312/QĐ-UBND 31/12/2019 Về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách huyện năm 2020.
311/QĐ-UBND 31/12/2019 Về việc gia dự toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách huyện năm 2020.
310/QĐ-UBND 31/12/2019 Về việc giao ngân sách nhà nước năm 2020.
303/QĐ-UBND 31/12/2019 Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
301/QĐ-UBND 30/12/2019 Về việc giao dự toán thu - chi ngân sách cấp xã năm 2020.
262/QĐ-UBND 29/11/2019 Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018
6/QĐ-UBND 11/01/2019 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
267/QĐ-UBND 26/12/2018 giao chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư năm 2019
268/QĐ-UBND 26/12/2018 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2019.
258/QĐ-UBND 25/12/2018 về việc thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019.
259/QĐ-UBND 25/12/2018 về việc giao thu ngân sách nhà nước năm 2019.
260/QĐ-UBND 25/12/2018 về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách huyện năm 2019.
261/QĐ-UBND 25/12/2018 về việc giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 cho các xã, thị trấn.
262/QĐ-UBND 25/12/2018 về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách huyện năm 2019.