HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
 
1. Danh bạ hộp thư điện tử UBND huyện và các phòng ban:
STT Tên cơ quan Tài khoản điện tử
UBND Huyện Krông Pa ubndkrongpa@gialai.gov.vn
Văn phòng HĐND-UBND vanphong.krongpa@gialai.gov.vn
Thanh Tra huyện thanhtra.krongpa@gialai.gov.vn
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội ldtbxh.krongpa@gialai.gov.vn
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nnptnt.krongpa@gialai.gov.vn
Phòng Tư pháp tuphap.krongpa@gialai.gov.vn
7 Phòng Tài nguyên và Môi trường tnmt.krongpa@gialai.gov.vn
8 Phòng Kinh tế - Hạ tầng ktht.krongpa@gialai.gov.vn
9 Phòng Dân tộc dantoc.krongpa@gialai.gov.vn
10  Phòng Nội vụ noivu.krongpa@gialai.gov.vn
11  Phòng Văn hóa-Thông tin vhtt.krongpa@gialai.gov.vn
12  Phòng Tài chính-Kế hoạch tckh.krongpa@gialai.gov.vn
13  Phòng Giáo dục & Đào tạo gddt.krongpa@gialai.gov.vn
                  
2. Danh bạ hộp thư điện các xã, thị trấn:

 
STT Tên xã, thị trấn Địa chỉ mail
1 UBND TT. Phú Túc phutuc.krongpa@gialai.gov.vn
2 UBND xã Chư RCăm churcam.krongpa@gialai.gov.vn
3 UBND xã Chư Gu chugu.krongpa@gialai.gov.vn
4 UBND xã Ia DRéh iadreh.krongpa@gialai.gov.vn
5 UBND xã Uar uar.krongpa@gialai.gov.vn
6 UBND xã Chư Drăng chudrang.krongpa@gialai.gov.vn
7 UBND xã Ia Mlah iamlah.krongpa@gialai.gov.vn
8 UBND xã  Phú Cần phucan.krongpa@gialai.gov.vn
9 UBND xã Đất Bằng datbang.krongpa@gialai.gov.vn
10 UBND xã Krông Năng krongnang.krongpa@gialai.gov.vn
11 UBND xã Ia RMọk iarmok.krongpa@gialai.gov.vn
12 UBND xã Chư Ngọc chungoc.krongpa@gialai.gov.vn
13 UBND xã Iar Sươm iarsuom.krongpa@gialai.gov.vn
14 UBND xã Iar Sai iarsai.krongpa@gialai.gov.vn