Default news teaser image

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ

27/04/2021

Tài liệu giới thiệu Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ.

Default news teaser image

Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ

06/05/2020

NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Default news teaser image

Nghị định số 31/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ

06/05/2020

NGHỊ ĐỊNHSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2013/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO QUẢN TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TẠM GIỮ, TỊCH THU THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Default news teaser image

Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ

06/05/2020

NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN

Default news teaser image

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ

04/04/2020

NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ