Hình ảnh về hoạt động của huyện


1 / 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15
5 / 15
6 / 15
7 / 15
Ban Dân tộc tỉnh Giám sát chương trình ĐCĐC buôn Hlang
8 / 15
Ban KTXH họp tổng kết giám sát
9 / 15
Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát xã Uar
10 / 15
Công an huyện với phong trào đền ơn đáp nghĩa
11 / 15
lễ phát động tháng ATGT
12 / 15
Ngày chạy vì sức khỏe toàn dân năm 2017
13 / 15
Viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân ngày TBLS 27/7
14 / 15
Lễ giao nhận quân năm 2015
15 / 15
Thanh niên Krông Pa lên đường nhâp ngũ